- ข่าวกิจกรรม

ม.ราชภัฏนครราชสีมา เชิญศิลปินระดับโลก จัดอบรมสร้างสรรค์งานศิลปะ ฉลองครบรอบ 100 ปี

       วันที่ 17 กรกฎาคม 2566 หลักสูตรศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ และหลักสูตรทัศนศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับกองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการยกระดับสมรรถนะนักศึกษาและศิษย์เก่าหลักสูตรศิลปศึกษาและหลักสูตรทัศนศิลป์ ประจำปี 2566” ณ ห้องประชุมสระบัว อาคารหอประชุมใหม่ ชั้น 1 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย กิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการและให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ และ ผศ.ดร.สักรินทร์ อินทรวงค์ ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา กล่าวรายงานโครงการ พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารจากสำนักศิลปและวัฒนธรรม ผู้บริหารจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณาจารย์จากหลักสูตรศิลปศึกษา ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการ
       การจัดโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีอายุครบ 100 ปี และเป็นการแสดงให้เห็นความเข้มแข็งของวงการศิลปศึกษาและวงการศิลปกรรม และเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับการยกระดับองค์ความรู้และทักษะ (Upskill) ในการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมที่มีความหลากหลาย ทันสมัยและมีความเป็นสากล สามารถนำไปต่อยอดในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของตนเอง นำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้กับชิ้นงานหรืองานวิจัยของตนเองได้ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านประติมากรรม Mr. Roberto Giordani (มิสเตอร์ โรเบอร์โต้ จิออร์ดานี่) ศิลปินผู้เชี่ยวชาญด้านประติมากรรมจากประเทศอิตาลี ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านประติมากรรมโลหะ และอาจารย์เดช นานกลาง ศิลปินมรดกอิสาน สาขาทัศนศิลป์ ด้านประติมากรรม เป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ตลอดระยะเวลาของโครงการ ตั้งแต่วันที่ 17 – 21 กรกฎาคม 2566
       การอบรมครั้งนี้  มีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 120 คน เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จำนวน 49 คน บุคลากรของมหาวิทยาลัย จำนวน  4 คน ศิษย์เก่า จำนวน 34 คน ข้าราชการครูศิลปะในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาและบุคคลทั่วไป จำนวน 33 คน ซึ่งกิจกรรมภายในโครงการ แบ่งเป็นการอบรมเชิงปฏบัติการ และการแสดงผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นจากกระบวนการอบรมสัมมนาในรูปแบบนิทรรศการศิลปะ