ระบบดูแลนักศึกษาต่างชาติ กองวิเทศสัมพันธ์

ยินดีต้อนรับสู่ระบบดูแลนักศึกษาต่างชาติ กองวิเทศสัมพันธ์


ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
1. ระบบจัดการข้อมูลนักศึกษาต่างชาติ
2. ระบบจัดการข้อมูล Passport
3. ระบบจัดการข้อมูล Visa
4. ระบบจัดการข้อมูลการรายงานตัว 90 วัน
5. ระบบจัดการข้อมูล Re-Entry
6. ระบบจัดการข้อมูลการลา
7. ระบบจัดการข้อมูลการรายงานตัวกลับมหาวิทยาลัย

คู่มือการใช้งานสำหรับนักศึกษา


ขั้นตอนการต่ออายุวีซ่า/การรายงานตัว 90 วัน/การขอ Re-entry