- Liaison, NRRU Young Ambassador, Scholarships Aboard, ข่าวกิจกรรม

กองวิเทศสัมพันธ์ นำทีมนักศึกษายุวทูต ม.ราชภัฏโคราช ดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนร่วมกับนักศึกษาเวียดนาม

       กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี นำนักศึกษายุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมร่วมกับอาจารย์และนักศึกษาจาก Hue University of Sciences (HUSC) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ 21 – 26 สิงหาคม 2566 ซึ่งในวันแรกได้มีพิธีเปิดโครงการ โดยได้รับเกียรติจาก Dr. Tran…

Read More

- NRRU Young Ambassador, Scholarships Aboard, ข่าวกิจกรรม

นักศึกษายุวทูต ม.ราชภัฏโคราช บินลัดฟ้าหาประสบการณ์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่เวียดนาม

       วันที่ 21 สิงหาคม 2566 บุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี นำนักศึกษายุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จำนวน 20 คน เดินทางเพื่อดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมในต่างประเทศ (LACE) ณ Hue University of Sciences (HUSC) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่…

Read More

- NRRU Young Ambassador, ข่าวกิจกรรม, โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

กองวิเทศสัมพันธ์ คัดเลือกยุวทูต เพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ที่ประเทศเวียดนาม

       วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ดำเนินการสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษายุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมในต่างประเทศ (LACE) ณ Hue University of Sciences ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ 21 – 26 สิงหาคม…

Read More

- Liaison, NRRU Young Ambassador, ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาแลกเปลี่ยน จัดกิจกรรมต่อเนื่อง ร่วมกับโรงเรียนเครือข่ายของ ม.ราชภัฏโคราช

       เมื่อระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2566 นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Bishop Grosseteste University (BGU) กลุ่มสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใช้ภาษาอื่น (Teaching English to Speakers of Other Languages:…

Read More

- Liaison, NRRU Young Ambassador, ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาแลกเปลี่ยน BGU จัดกิจกรรมการเรียนการสอน และเรียนรู้วัฒนธรรมในชุมชน

       เมื่อระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2566 นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Bishop Grosseteste University (BGU) กลุ่มสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ (Special Education Needs and Disability: SEND)  จำนวน…

Read More