- NRRU Young Ambassador, ข่าวกิจกรรม

ราชภัฏโคราชมอบใบประกาศนียบัตร แก่นักศึกษายุวทูต รุ่นที่ 11

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563  รองศาสตราจารย์ ดร. กิติพงษ์ ลือนาม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ให้เกียรติมอบใบประกาศนียบัตรและให้โอวาทแก่นักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รุ่นที่ 11 จำนวนทั้งสิ้น 25 คน จากคณะครุศาสตร์ จำนวน 16 คน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน…

Read More

- NRRU Young Ambassador, ข่าวกิจกรรม

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเป็นยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รุ่นที่ 11

ตามที่ กองวิเทศสัมพันธ์ได้ดำเนินโครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ 11 “NRRU Young Ambassadors 2020” เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาด้านความสามารถในการเป็นตัวแทนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในการทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การต้อนรับแขกผู้มาเยือน การแนะนำมหาวิทยาลัยแก่ผู้มาเยือน การเป็นผู้ประสานงานและแปลภาษาให้กับกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ โดยได้จัดอบรมขึ้นเมื่อระหว่างวันที่ 15 –…

Read More

- NRRU Young Ambassador, ข่าวกิจกรรม

นักศึกษายุวทูตนำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งอบรมการทำหน้าที่อาสาสมัครล่ามและผู้แปลภาษา

วันที่ 22 มกราคม 2563 กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ได้ดำเนินการสอบการนำเสนอผลงาน โครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ 11 “NRRU Young Ambassador 2020” โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้นำเสนอความรู้ที่ได้รับจากการอบรมเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ทั้งภายในมหาวิทยาลัยและสถานที่สำคัญของจังหวัดนครราชสีมา เป็นภาษาอังกฤษ หลังจากนั้นได้รับฟังอบรมเรื่อง การทำหน้าที่อาสาสมัครล่ามและผู้แปลภาษา โดยได้รับเกียรติจาก…

Read More

- NRRU Young Ambassador, ข่าวกิจกรรม

อบรมเข้มนอกสถานที่ นักศึกษายุวทูตราชภัฏโคราช รุ่นที่ 11

เมื่อระหว่างวันที่ 16 – 17 มกราคม 2563 กองวิเทศสัมพันธ์ดำเนินโครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ 11 (NRRU Young Ambassadors 2020) โดยได้จัดกิจกรรมพัฒนาความเป็นผู้นำและพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติให้แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้แก่ การอบรมเทคนิคการทำหน้าที่ผู้แปลภาษาและเทคนิคการนำเสนอข้อมูล การจัดกิจกรรมภาคปฏิบัตินอกสถานที่เพื่อบรรยายข้อมูลจังหวัดนครราชสีมาในสถานที่สำคัญต่างๆ โดยมีอาจารย์พิศิษฐ์ พวงมลิวัลย์ เป็นวิทยากรให้ข้อมูล…

Read More

- NRRU Young Ambassador, ข่าวกิจกรรม

โครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รุ่นที่ 11

วันที่ 15 มกราคม 2563 กองวิเทศสัมพันธ์ดำเนินโครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ 11 (NRRU Young Ambassadors 2020) โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. กิติพงษ์ ลือนาม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมทั้ง ดร.ดวงธิดา…

Read More

- NRRU Young Ambassador, ข่าวกิจกรรม

มหาวิทยาลัยมอบใบประกาศนียบัตร แก่นักศึกษายุวทูต รุ่นที่ 10

     วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ดร. อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ให้เกียรติมอบใบประกาศนียบัตรและให้โอวาทแก่นักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รุ่นที่ 10 จำนวนทั้งสิ้น 35 คน โดยมี ดร. ทิวากรณ์ ราชูธร รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ และอาจารย์ชิษณุพงศ์…

Read More

- Liaison, NRRU Young Ambassador, ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกให้เป็นยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รุ่นที่ 10 และล่ามประสานงานเทศกาลโคราชศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ 2019 (KIAC 2019)

       ตามที่ กองวิเทศสัมพันธ์ ได้จัดทำโครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ 10 “NRRU Young Ambassadors 2019” เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาด้านความสามารถในการเป็นตัวแทนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในการทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การต้อนรับแขกผู้มาเยือน การแนะนำมหาวิทยาลัยแก่ผู้มาเยือน การเป็นผู้ประสานงานและแปลภาษาให้กับกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในระดับชาติ…

Read More

- NRRU Young Ambassador, ข่าวกิจกรรม

ยุวทูตราชภัฏโคราชเดินทางฝึกปฏิบัติการนอกสถานที่

       เมื่อระหว่างวันที่ 17 – 18 มกราคม 2562 กองวิเทศสัมพันธ์ดำเนินโครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ 10 (NRRU Young Ambassadors 2019) โดยเป็นการดำเนินกิจกรรมฝึกปฏิบัติการนอกสถานที่ให้กับนักศึกษายุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จำนวน 53 คน…

Read More

- NRRU Young Ambassador, ข่าวกิจกรรม

อบรมเข้มพร้อมปฏิบัติจริง นักศึกษายุวทูต ราชภัฏโคราช 2019

       เมื่อวันที่ 11 – 21 ธันวาคม 2561 กองวิเทศสัมพันธ์ดำเนินโครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ 10 (NRRU Young Ambassadors 2019) โดยได้จัดกิจกรรมพัฒนาความเป็นผู้นำและพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติให้แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้แก่ การอบรมเทคนิคการทำหน้าที่ผู้แปลภาษาและเทคนิคการนำเสนอข้อมูล การจัดกิจกรรมภาคปฏิบัตินอกสถานที่เพื่อบรรยายข้อมูลจังหวัดนครราชสีมาในสถานที่สำคัญต่างๆ…

Read More

- NRRU Young Ambassador, ข่าวกิจกรรม

โครงการอบรมและสอบปฏิบัติจริง ยุวทูตครั้งที่ 10

       วันที่ 11 ธันวาคม 2561 กองวิเทศสัมพันธ์ดำเนินโครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ 10 (NRRU Young Ambassadors 2019) โดยได้รับเกียรติจาก ดร. อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา…

Read More

- NRRU Young Ambassador, ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ 10

     กองวิเทศสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ 10 “NRRU Young Ambassadors 2019” จำนวน 30 คน รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ! จัดอบรมวันที่ 11…

Read More

- NRRU Young Ambassador, Uncategorized, ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครยุวทูตเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมในต่างประเทศ ณ Universiti Brunei Darussalam ประเทศบรูไน

     กองวิเทศสัมพันธ์เปิดรับสมัครยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมในต่างประเทศ (LACE)  ณ Universiti Brunei Darussalam ประเทศบรูไน คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ทุกคณะ ทุกชั้นปี ที่ยังไม่เคยได้รับทุนอุดหนุนตามโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม (LACE) ในต่างประเทศที่จัดโดยกองวิเทศสัมพันธ์ มาก่อน เคยช่วยกิจกรรมของมหาวิทยาลัยมาก่อน (โปรดระบุในใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานในวันสัมภาษณ์)…

Read More

- NRRU Young Ambassador, ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักศึกษายุวทูตเพื่อเป็นล่าม JCU และ Volleyball League 2018

กองวิเทศสัมพันธ์รับสมัครน้องๆ ยุวทูต NRRU Young Ambassadors ที่สนใจสมัครเป็นล่ามแปลภาษา **น้องๆ สามารถเลือกได้ทั้ง 2 กิจกรรมค่ะ**        1. อาสาสมัครล่ามผู้แปลภาษางานวอลเลย์บอลรายการ Women Nations League 2018 ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 2 – 7 มิถุนายน 2561      …

Read More

- NRRU Young Ambassador, ข่าวกิจกรรม

ยุวทูตราชภัฏโคราชเดินทางศึกษาดูงานนอกสถานที่

     เมื่อวันที่ 22 และ 23 มีนาคม 2561 กองวิเทศสัมพันธ์จัดโครงการฝึกปฏิบัติการนอกสถานที่ให้กับนักศึกษายุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จำนวน 44 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษายุวทูตได้เรียนรู้และฝึกประสบการณ์ด้านภาษาอังกฤษเพิ่มเติมจากสถานที่สำคัญในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พระนคร และนิทรรศน์รัตนโกสินทร์  …

Read More

- NRRU Young Ambassador, ข่าวกิจกรรม

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร นักศึกษายุวทูต รุ่นที่ 9

       วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 รศ. ดร. วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ให้เกียรติมอบใบประกาศนียบัตรและให้โอวาทแก่นักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รุ่นที่ 9 จำนวนทั้งสิ้น 25 คน ณ ห้องศุภลักษณ์…

Read More