- NRRU Young Ambassador, ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รุ่นที่ 13

โครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาWe are NRRU Young Ambassadors 2022 มาร่วมพัฒนาทักษะเพื่อเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยในกิจกรรมต่างๆ การเป็นอาสาสมัครล่าม ผู้แปลภาษา การต้อนรับแขกผู้มาเยือน ในระดับชาติ และนานาชาติกับพวกเรา Empower NRRU students’ to develop language and leadership…

Read More

- NRRU Young Ambassador, ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รุ่นที่ 12

โครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาWe are NRRU Young Ambassadors 2021 มาร่วมพัฒนาทักษะทางภาษาและความเป็นผู้นำกับพวกเรา ยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาEmpower NRRU students’ to develop language and leadership skills!      กองวิเทศสัมพันธ์เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา► คุณสมบัติของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ     1. เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาทุกคณะ ชั้นปี…

Read More

- NRRU Young Ambassador, ข่าวกิจกรรม

ราชภัฏโคราชมอบใบประกาศนียบัตร แก่นักศึกษายุวทูต รุ่นที่ 11

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563  รองศาสตราจารย์ ดร. กิติพงษ์ ลือนาม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ให้เกียรติมอบใบประกาศนียบัตรและให้โอวาทแก่นักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รุ่นที่ 11 จำนวนทั้งสิ้น 25 คน จากคณะครุศาสตร์ จำนวน 16 คน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน…

Read More

- NRRU Young Ambassador, ข่าวกิจกรรม

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเป็นยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รุ่นที่ 11

ตามที่ กองวิเทศสัมพันธ์ได้ดำเนินโครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ 11 “NRRU Young Ambassadors 2020” เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาด้านความสามารถในการเป็นตัวแทนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในการทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การต้อนรับแขกผู้มาเยือน การแนะนำมหาวิทยาลัยแก่ผู้มาเยือน การเป็นผู้ประสานงานและแปลภาษาให้กับกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ โดยได้จัดอบรมขึ้นเมื่อระหว่างวันที่ 15 –…

Read More

- NRRU Young Ambassador, ข่าวกิจกรรม

นักศึกษายุวทูตนำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งอบรมการทำหน้าที่อาสาสมัครล่ามและผู้แปลภาษา

วันที่ 22 มกราคม 2563 กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ได้ดำเนินการสอบการนำเสนอผลงาน โครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ 11 “NRRU Young Ambassador 2020” โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้นำเสนอความรู้ที่ได้รับจากการอบรมเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ทั้งภายในมหาวิทยาลัยและสถานที่สำคัญของจังหวัดนครราชสีมา เป็นภาษาอังกฤษ หลังจากนั้นได้รับฟังอบรมเรื่อง การทำหน้าที่อาสาสมัครล่ามและผู้แปลภาษา โดยได้รับเกียรติจาก…

Read More