- Liaison, ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาแลกเปลี่ยน BGU ร่วมกิจกรรม Korat City Tour เรียนรู้เมืองโคราช

       เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2566 บุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ นำนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Bishop Grosseteste University (BGU) สหราชอาณาจักร จำนวน 15 คน พร้อมทั้งนักศึกษาผู้ปฎิบัติหน้าที่ล่ามแปลภาษา ดำเนินกิจกรรมเยี่ยมชมสถานที่สำคัญต่างๆ ของจังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ 1. อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี…

Read More

- ข่าวกิจกรรม

กองวิเทศสัมพันธ์จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทย ให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศอังกฤษ

       เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2566 กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Bishop Grosseteste University (BGU) สหราชอาณาจักร ณ ห้องบรรยายรวมศุภลักษณ์ อาคารศูนย์ฝึกฯ ทับแก้ว ชั้น 3 ซึ่งในกิจกรรมนักศึกษาแลกเปลี่ยนฯ ได้เรียนรู้วัฒนธรรมไทยเบื้องต้นจากนักศึกษาล่ามแปลภาษาและนักศึกษายุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา…

Read More

- ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาแลกเปลี่ยน BGU ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดำเนินกิจกรรมกับโรงเรียนในเครือข่ายมหาวิทยาลัย จับมือพัฒนาการเรียนการสอนร่วมกัน

       วันที่ 26 มิถุนายน 2566 นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Bishop Grosseteste University (BGU) จากสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใช้ภาษาอื่น (Teaching English to Speakers of Other Languages: TESOL) จำนวน 5…

Read More

- Liaison, NRRU Young Ambassador, ข่าวกิจกรรม

ม.ราชภัฏนครราชสีมา ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยบิชอป กรอสเทสต์ ประเทศอังกฤษ มุ่งพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ

       วันที่ 21 มิถุนายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย กิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยบิชอป กรอสเทสต์ (Bishop Grosseteste University: BGU) สหราชอาณาจักร จากสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใช้ภาษาอื่น (Teaching English to…

Read More

- ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีนระดับอุดมศึกษา “สะพานสู่ภาษาจีน” ครั้งที่ 22

       ด้วยสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยแบะนวัตกรรม และศูนย์แลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือด้านภาษาจีนระหว่างประเทศ จะจัดการประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีน ระดับอุดมศึกษา “สะพานสู่ภาษาจีน” ครั้งที่ 22 เพื่อคัดเลือกนักศึกษาไทยเดินทางไปประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนระดับนานาชาติ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยในปี 2566 การแข่งขันรอบคัดเลือกจะจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 22 – 23…

Read More