- NRRU Young Ambassador, ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รุ่นที่ 12

โครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาWe are NRRU Young Ambassadors 2021 มาร่วมพัฒนาทักษะทางภาษาและความเป็นผู้นำกับพวกเรา ยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาEmpower NRRU students’ to develop language and leadership skills!      กองวิเทศสัมพันธ์เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา► คุณสมบัติของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ     1. เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาทุกคณะ ชั้นปี…

Read More

- Uncategorized

นักศึกษาจีนร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง

     วันที่ 30 ตุลาคม 2563 นักศึกษาชาวจีนเข้าร่วมกิจกรรม “ประดิษฐ์กระทง คงความเป็นไทย ปีที่ 4” เนื่องในเทศกาลลอยกระทง ณ ห้องนิทรรศการชั้น 1 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมนี้ได้ให้นักศึกษาต่างชาติได้เรียนรู้ขั้นตอนการประดิษฐ์กระทงจากใบตอง ซึ่งกระทงที่ประดิษฐ์ได้นั้นจะนำไปลอยในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ณ…

Read More

- ข่าวกิจกรรม

ราชภัฏโคราชให้การต้อนรับ ตัวแทนจากสถานทูตแคนาดาประจำประเทศไทย

     วันที่ 23 กันยายน 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้ให้การต้อนรับ ตัวแทนจากสถานทูตแคนาดาประจำประเทศไทย คือ Mr. Grégoire Legault เลขานุการโท (ฝ่ายการเมือง กิจกรรมสาธารณะ และเศรษฐกิจ) พร้อมด้วย Mr. Ny Lynn Saing เจ้าหน้าที่ปรึกษาฝ่ายการเมืองและเศรษฐกิจ…

Read More

- ข่าวกิจกรรม

กองวิเทศสัมพันธ์จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมศักยภาพงานวิเทศสัมพันธ์

     วันที่ 20 สิงหาคม 2563 กองวิเทศสัมพันธ์ดำเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพงานวิเทศสัมพันธ์ ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมกัลยาณเวทย์ อาคารศูนย์ฝึกฯทับแก้ว ชั้น 3 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภณิดา แก้วกูร รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีการศึกษา ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้การอบรม ซึ่งมีบุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์จำนวน 7…

Read More

- ข่าวกิจกรรม

ตัวแทนสถานทูต USA บรรยายพิเศษให้นักศึกษาราชภัฏโคราช

     วันที่ 14 สิงหาคม 2563 กองวิเทศสัมพันธ์ดำเนินโครงการพิเศษเรื่อง ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศไทย โดยคณะตัวแทนจากสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ ได้กล่าวต้อนรับและมอบของที่ระลึก พร้อมทั้งอาจารย์ปิยะฉัตร เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันภาษา และนางสาวดลยา…

Read More

ปิดโหมดสีเทา