- ข่าวกิจกรรม

กองวิเทศสัมพันธ์จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมศักยภาพงานวิเทศสัมพันธ์

     วันที่ 20 สิงหาคม 2563 กองวิเทศสัมพันธ์ดำเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพงานวิเทศสัมพันธ์ ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมกัลยาณเวทย์ อาคารศูนย์ฝึกฯทับแก้ว ชั้น 3 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภณิดา แก้วกูร รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีการศึกษา ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้การอบรม ซึ่งมีบุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์จำนวน 7…

Read More

- ข่าวกิจกรรม

ตัวแทนสถานทูต USA บรรยายพิเศษให้นักศึกษาราชภัฏโคราช

     วันที่ 14 สิงหาคม 2563 กองวิเทศสัมพันธ์ดำเนินโครงการพิเศษเรื่อง ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศไทย โดยคณะตัวแทนจากสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ ได้กล่าวต้อนรับและมอบของที่ระลึก พร้อมทั้งอาจารย์ปิยะฉัตร เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันภาษา และนางสาวดลยา…

Read More

- ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษจากตัวแทนสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย

     กองวิเทศสัมพันธ์ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของประเทศสหรัฐอเมริกา ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศไทย โดยคณะตัวแทนจากสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ในวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 เริ่มลงทะเบียนเวลา 09.45 น.      สามารถรับชมถ่ายทอดสดผ่านทาง FB Live Facebook Fanpage: International Affairs Office,…

Read More

- ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาประเทศโมร็อกโก

     ด้วยรัฐบาลโมร็อกโก โดยสำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศโมร็อกโก (Moroccan Agency of International Cooperation) ได้จัดสรรทุนการศึกษาของรัฐบาลโมร็อกโกให้แก่รัฐบาลไทย จำนวน 15 ทุน เพื่อเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาขั้นสูง เทคนิค และวิชาชีพของรัฐในโมร็อกโก ประจำปีการศึกษา 2563 – 2564 โดยมีรายละเอียดทุน ดังนี้…

Read More

- ข่าวกิจกรรม, ข่าวประชาสัมพันธ์

บรรยายพิเศษจากสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย

     ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศไทย โดยคณะตัวแทนจากสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย    – การบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ    – บรรยายในวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 10.30 – 12.00 น.    – ณ ห้องประชุมศุภลักษณ์…

Read More

- ข่าวประชาสัมพันธ์

กองวิเทศสัมพันธ์ มุ่งพัฒนาระบบดูแลนักศึกษาต่างชาติ

     เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมามีจำนวนนักศึกษาต่างชาติที่เพิ่มมากขึ้น กองวิเทศสัมพันธ์ได้เล็งเห็นถึงปัญหาในด้านการจัดการเอกสารให้กับนักศึกษาต่างชาติ จึงพัฒนาระบบดูแลนักศึกษาต่างชาติเพื่อให้เอื้อประโยชน์ในด้านการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาต่างชาติอีกด้วย โดยการพัฒนาระบบดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยและได้เริ่มการใช้งานจริงกับนักศึกษาต่างชาติแล้ว ระบบดูแลนักศึกษาต่างชาติ : https://iao.nrru.ac.th/student/index.php

- ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาชาวจีน ชั้นปีที่ 4 รับมอบหน้ากากอนามัยพร้อมชำระค่าบำรุงการศึกษา

     วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 นักศึกษาชาวจีน จำนวน 15 คน ที่กำลังศึกษาอยู่ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ ชั้นปีที่ 4 ได้เดินทางมาชำระค่าบำรุงการศึกษาและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในปีการศึกษา 2563 พร้อมทั้งรับมอบหน้ากากอนามัยจาก Yuxi…

Read More

- Uncategorized

นักศึกษาแลกเปลี่ยนราชภัฏโคราช เดินทางกลับถึงมหาวิทยาลัยแล้ว

       วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 3 คน พร้อมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุปผชาติ ต่อบุญสูง อาจารย์ประจำหลักสูตรฟิสิกส์ ได้เดินทางกลับถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หลังจากเดินทางไปแลกเปลี่ยนและฝึกประสบการณ์ด้านฟิสิกส์และนาโนเทคโนโลยี ณ Universiti Putra…

Read More

- ข่าวกิจกรรม

สถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน จัดส่งหน้ากากอนามัยอย่างต่อเนื่องให้กับนักศึกษาจีน ราชภัฏโคราช

       กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอขอบคุณ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย และสถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน จังหวัดขอนแก่น ที่ได้ติดต่อประสานงานกับนักศึกษาสัญชาติจีน เพื่อจัดส่งหน้ากากอนามัยอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 มาให้นักศึกษาสัญชาติจีนจาก Yuxi Normal University (YXNU) ที่พำนักอาศัยอยู่ในหอพักของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

- ข่าวกิจกรรม

สถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน จังหวัดขอนแก่น จัดส่งหน้ากากอนามัยต่อเนื่องให้กับนักศึกษาจีน ราชภัฏโคราช

       กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอขอบคุณ สถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน จังหวัดขอนแก่น ที่ได้ติดต่อประสานงานกับนักศึกษาสัญชาติจีน เพื่อจัดส่งหน้ากากอนามัยอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 มาให้นักศึกษาสัญชาติจีน จาก Yuxi Normal University ที่ยังพำนักอาศัยอยู่ในหอพักของมหาวิทยาลัยฯ และในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

- ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับ ป.โท และสมัครรับทุนการศึกษา ณ ประเทศไต้หวัน

       College of Computer Science, National Pingtung University (NPTU) ประเทศไต้หวัน ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและสมัครรับทุนการศึกษาหลักสูตร “International Master Program of Information Technology and Applications” ภาคฤดูใบไม้ร่วง 2020…

Read More

- ข่าวกิจกรรม

ผู้บริหารและคณาจารย์ คณะมนุษย์ฯ มอบอาหารและน้ำดื่ม ให้กับนักศึกษาที่ยังพำนักอยู่ในหอพักของมหาวิทยาลัยฯ

       วันที่ 19 เมษายน 2563 กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ขอขอบคุณผู้บริหารและคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ได้มอบอาหารและน้ำดื่มให้กับนักศึกษาต่างชาติและนักศึกษาไทยที่ยังพำนักอยู่ในหอพักหญิงของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

- ข่าวกิจกรรม

สถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน จังหวัดขอนแก่น จัดส่งหน้ากากอนามัยให้กับนักศึกษาจีน ราชภัฏโคราช

       ในนามกองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอขอบคุณสถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน จังหวัดขอนแก่น ที่ได้จัดส่งหน้ากากอนามัย มาให้นักศึกษาสัญชาติจีน จาก Yuxi Normal University ที่ยังพำนักอาศัยอยู่ในหอพักของมหาวิทยาลัยฯ และในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

- ข่าวกิจกรรม

กองวิเทศสัมพันธ์ ส่งนักศึกษาแลกเปลี่ยนเดินทางกลับประเทศญี่ปุ่น

       วันที่ 26 มีนาคม 2563 บุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์เดินทางไปส่งนางสาวไอกะ ซิโอซาวะ (กะทิ) นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัย Yamanashi Prefectural ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อเดินทางกลับประเทศญี่ปุ่น หลังจากสิ้นสุดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Yamanashi Prefectural นางสาวไอกะ เดินทางมาศึกษาที่ประเทศไทยเป็นเวลา 1 ปีการศึกษา…

Read More

- ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาบรูไน รุ่นที่ 8 พบรองอธิการบดี ก่อนเดินทางกลับ

       วันที่ 18 มีนาคม 2563 นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Universiti Brunei Darussalam (UBD) เนการาบรูไนดารุสซาลาม รุ่นที่ 8 จำนวน 7 คน เข้าพบ ดร. อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์…

Read More

ปิดโหมดสีเทา