- ข่าวกิจกรรม

มูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ ร่วมประชุมประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม World Camp

       วันที่ 23 มิถุนายน 2565 กองวิเทศสัมพันธ์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย กิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยบุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ จัดประชุมร่วมกับมูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ (International Youth Fellowship หรือ IYF) ประจำประเทศไทย เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับรายละเอียดของมูลนิธิฯ…

Read More

- NRRU Young Ambassador, ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รุ่นที่ 13

โครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาWe are NRRU Young Ambassadors 2022 มาร่วมพัฒนาทักษะเพื่อเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยในกิจกรรมต่างๆ การเป็นอาสาสมัครล่าม ผู้แปลภาษา การต้อนรับแขกผู้มาเยือน ในระดับชาติ และนานาชาติกับพวกเรา Empower NRRU students’ to develop language and leadership…

Read More

- ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครทุนฝึกอบรมสำหรับผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอล ณ ประเทศเยอรมนี

       ด้วยสถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทยแจ้งว่า มหาวิทยาลัยไลพ์ซิก (Universität Leipzig) จะจัดสรรทุนฝึกอบรมให้แก่ผู้ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอล ภายใต้หลักสูตร International Coaching ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 30 มิถุนายน 2566 เป็นระยะเวลา 4 เดือน ณ สาธารณรัฐเยอรมนี…

Read More

- ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี พ.ศ. 2566 – 2567

       สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับรัฐบาลฝรั่งเศส เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส (Franco-Thai Cooperation Programme in Higher Education and Research/Franco-Thai Mobility Programme/ PHC SIAM) ประจำปี พ.ศ. 2566-2567        โดยผู้สนใจสามารถจัดทำข้อเสนอโครงการและเอกสารประกอบการสมัครจำนวน…

Read More

- ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครทุนแม่โขง-ล้านช้าง จากรัฐบาลจีน ประจำปี 2566

       ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้รับแจ้งจากกระทรวงการต่างประเทศว่าสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยเปิดรับข้อเสนอโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยโครงการที่จะได้รับการพิจารณาให้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจะต้องเป็นโครงการความร่วมมือระดับอนุภูมิภาคหรือระดับทวิภาคีที่ประเทศสมาชิกกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง (Mekong-Lancang Cooperation: MLC) ได้รับประโยชน์ ทั้งนี้ สาขาความร่วมมือที่ฝ่ายจีนให้ความสำคัญ ประกอบด้วย► 1) การพัฒนากลไกความร่วมมือภายใต้กรอบ MLC► 2) การฟื้นฟูเศรษฐกิจภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19► 3)…

Read More

ปิดโหมดสีเทา