ABOUT US

ปรัชญา

     ศูนย์กลางด้านการต่างประเทศ เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากล

วิสัยทัศน์

     เป็นศูนย์กลางการประสานงานและแลกเปลี่ยนด้านวิชาการกับนานาชาติเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากล

พันธกิจ

      1. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างประเทศ

      2. ริเริ่ม ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและบุคลากรสู่สากล

      3. สนับสนุนงานด้านต่างประเทศกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเพื่อสอดรับกับความเป็นสากล

      4. การบริการวิชาการด้านต่างประเทศให้กับท้องถิ่น

      5. พัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการของหน่วยงานเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

 

ทิศทางการดำเนินงานในอนาคต

     กองวิเทศสัมพันธ์มุ่งหวังจะเป็นศูนย์กลางการประสานงานในการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับต่างกับประเทศ เพื่อขับเคลื่อน ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ อันจะส่งผลให้เกิดการเสริมศักยภาพให้กับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

แผนกลยุทธ์กองวิเทศสัมพันธ์ พ.ศ. 2562 – 2566 ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ ดังนี้

กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ
1.1 สร้างความเข้มแข็งทางวิชาการกับต่างประเทศ
► 1.1.1 โครงการลงนามความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ
► 1.1.2 โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมืือกับต่างประเทศ

กลยุทธ์ที่ 2 การเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาและบุคลากรสู่สากล
2.1 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและบุคลากรให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
► 2.1.1 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่สากล
► 2.1.2 โครงการอบรมภาษาอังกฤษให้นักศึกษาครู
► 2.1.3 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านภาษาอังกฤษ

2.2 การสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาชาวต่างชาติ
► 2.2.1 โครงการมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาต่างชาติมาศึกษาในมหาวิทยาลัย
► 2.2.2 โครงการนานาชาติสัมพันธ์นักศึกษาต่างชาติ

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการ งบประมาณ บุคลากร และระบบสารสนเทศ
3.1 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ และพัฒนาบุคลากรด้านวิเทศสัมพันธ์ให้มีความรู้ความสามารถเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
► 3.1.1 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพงานวิเทศสัมพันธ์
► 3.1.2 การจัดทำคู่มือ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

3.2 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
► 3.2.1 โครงการสร้างระบบจัดเก็บฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ

3.3 การพัฒนาประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านวิเทศสัมพันธ์
► 3.3.1 โครงการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์