NRRU MoU Activities

Programs
1. NRRU and JCU Student and Staff Exchange Program

1.1 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรNRRU และ JCU 2015 (1st)

1.2 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรNRRU และ JCU 2015 (2nd)

1.3 พิธีเปิดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร ประจำปี 2558

1.4 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรNRRU และ JCU 2015 (3rd)

1.5 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรNRRU และ JCU 2015 (4th)

1.6 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรNRRU และ JCU 2015 (5th)

1.7 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรNRRU และ JCU 2015 (6th)

2. Yuxi Normal University Student and Staff Exchange Program

2.1 ต้อนรับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ จาก Yuxi Normal University

2.2 อาจารย์ศศศิริ สุวรรณทิพย์ เดินทางไปปฏิบัติงานฐานะอาจารย์แลกเปลี่ยน ณ Yuxi Normal University

2.3 การประชุมหารือเพื่อดำเนินการโครงการความร่วมมือในการจัดการศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยและพัฒนาความร่วมมือในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ บริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ระหว่าง มรนม. กับ YXNU สาธารณรัฐประชาชนจีน

2.4 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา มรนม. เพื่อไปศึกษาภาคฤดูร้อน ณ YXNU ประจำปี 2557

2.5 การรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก YXNU เพื่อมาศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2557 – 2558

2.6 การแลกเปลี่ยนอาจารย์ มรนม. เพื่อไปปฏิบัติหน้าที่การสอนภาษาไทย ณ YXNU ประจำปีการศึกษา 2557

2.7 การแลกเปลี่ยนอาจารย์ มรนม. เพื่อไปปฏิบัติหน้าที่การสอนภาษาไทย ณ YXNU ประจำปีการศึกษา 2558

3. Universiti Putra Malaysia Student and Staff Exchange Program

3.1 NRRU Student Mobility Program to UPM, Malaysia

3.2 The 10th Malaysia International Conference on English Language

3.3 การแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่าง มรนม. และ UPM สหพันธรัฐมาเลเซีย ประจำปี 2556

3.4 การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และ UPM สหพันธรัฐมาเลเซีย

3.5 การแลกเปลี่ยนนักศึกษา มรนม. เพื่อไปศึกษาภาคฤดูร้อน ณ UPM

3.6 อบรมภาษาอังกฤษ สำหรับบุคลากรสายสอน

3.7 อบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน

3.8 อบรมภาษาอังกฤษ สำหรับบุคลากรสายสอนผู้สอนภาษาอังกฤษ

4. James Cook University, Australia

4.1 รับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยเจมส์คุก เครือรัฐออสเตรเลีย ประจำปี 2557

4.2 ต่ออายุบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และ JCU เครือรัฐออสเตรเลีย

4.3 รับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยเจมส์คุก เครือรัฐออสเตรเลีย ประจำปี 2558

5. Yamanashi Prefectural University, Japan

5.1 การแลกเปลี่ยนอาจารย์ระหว่าง มรนม.กับ YPU ประเทศญี่ปุ่น

5.2 การแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่าง มรนม.กับ YPU ประเทศญี่ปุ่น

5.3 การแลกเปลี่ยนนักศึกษาจาก YPU ประเทศญี่ปุ่น เพื่อมาศึกษา ณ มรนม. ประจำปีการศึกษา 2557

5.4. การแลกเปลี่ยนนักศึกษาจาก YPU ประเทศญี่ปุ่น เพื่อมาศึกษา ณ มรนม. ประจำปีการศึกษา 2558

6. University of Social Sciences and Humanities, VNU-Hanoi, Vietnam

6.1 การรับนักศึกษาจาก USSH เพื่อมาศึกษา ระดับปริญญาโท ณ มรนม. ประจำปีการศึกษา 2557

6.2 การรับนักศึกษาจาก USSH เพื่อมาศึกษา ระดับปริญญาโท ณ มรนม. ประจำปีการศึกษา 2558

6.3 การต้อนรับตัวแทนจาก MHCollege สหพันธรัฐมาเลเซีย ในการเดินทางมาประชุมหารือและชี้แจงรายละเอียดโครงการพัฒนาการเรียนการสอนด้านการท่องเที่ยวประจำปี 2557 ณ MH College

6.4 การแลกเปลี่ยนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเพื่อไปศึกษาภาคฤดูร้อน ณ MH College สหพันธรัฐมาเลเซีย ประจำปี 2557

7. Royal University of Phnom Penh, Kingdom of Cambodia

7.1 โครงการคัดเลือกนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ด้านการศึกษา ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา ประจำปีการศึกษา 2558

8. University of Health Sciences, Lao PDR

8.1 การศึกษาดูงาน ณ UHSและหารือการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2557 และ 2558

8.2 การประชุมวิชาการไทย-ลาว ประจำปี 2557

8.3 การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และ UHS สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว