DATA BASE

ฐานข้อมูลของกองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี

       1. รายละเอียดโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ

       2. MoU

       3. จำนวนนักศึกษาต่างชาติ

       4. จำนวนอาจารย์ต่างชาติ

       5. เสริมศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน

       6. เสริมศักยภาพบุคลากรสายสอน

       7. เสริมศักยภาพบุคลากรสายสอนภาษาอังกฤษ

       8. นักศึกษาที่เข้าร่วม NRRU Toastmasters Club

       9. บุคลากรที่เข้าร่วม NRRU Toastmasters Club

       10. NRRU Toastmasters Club Database ปีงบประมาณ 2562

       11. NRRU Young Ambassadors

       12. NRRU Liaison

       13. LACE Brunei 2018

       14. โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาครู

      15. สรุปจำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเสริมศักยภาพนักศึกษาและบุคลากรสู่สากล ประจำปีงบประมาณ 2562