DATA BASE

ฐานข้อมูลของกองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี

1. MoU
2. จำนวนนักศึกษาและอาจารย์ต่างชาติ
3. กิจกรรมความร่วมมือ (อาสาสมัครล่าม) กับหน่วยงานภายนอกในระดับจังหวัดและระดับประเทศ
4. สรุปจำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ / กิจกรรม ของกองวิเทศสัมพันธ์
5. สรุปจำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ / กิจกรรม ของกองวิเทศสัมพันธ์