DATA BASE

ฐานข้อมูลของกองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี

       1. รายละเอียดโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ

       2. MoU

       3. จำนวนนักศึกษาต่างชาติ

       4. จำนวนอาจารย์ต่างชาติ

       5. เสริมศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน

       6. เสริมศักยภาพบุคลากรสายสอน

       7. เสริมศักยภาพบุคลากรสายสอนภาษาอังกฤษ

       8. โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

       9. บุคลากรและนักศึกษาที่เข้าร่วม NRRU Toastmasters Club

       10. NRRU Toastmasters Club Database ปีงบประมาณ 2562

       11. NRRU Young Ambassadors โครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

       12. NRRU Liaison กิจกรรมอาสาสมัครล่ามแปลภาษา

       13. LACE Brunei 2018

       14. โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาครู

      15. สรุปจำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเสริมศักยภาพนักศึกษาและบุคลากรสู่สากล ประจำปีงบประมาณ 2562