DATA BASE

ฐานข้อมูลของกองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี

1. MoU
2. จำนวนนักศึกษาและอาจารย์ต่างชาติ
3. จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครล่ามแปลภาษาและประสานงานให้กับหน่วยงานต่าง ๆ
4. สรุปจำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ / กิจกรรม ของกองวิเทศสัมพันธ์
5. สรุปจำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ / กิจกรรม ของกองวิเทศสัมพันธ์