- Liaison, ข่าวกิจกรรม

กองวิเทศสัมพันธ์สัมภาษณ์ยุวทูตเพื่อคัดเลือกเป็นล่ามให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยบิชอป กรอสเทสต์ สหราชอาณาจักร

       วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ดำเนินการสัมภาษณ์นักศึกษายุวทูต เพื่อปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครล่ามผู้แปลภาษาดูแลคณาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยน โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาจาก BISHOP GROSSETESTE UNIVERSITY (BGU) สหราชอาณาจักร ประจำปีการศึกษา 2566 ณ อาคารศูนย์ฝึกฯ ทับแก้ว ชั้น 2…

Read More

- James Cook University, Liaison, ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากออสเตรเลีย (JCU) นำเสนอมุมมองและประสบการณ์ที่ได้รับ ก่อนเดินทางกลับ

       เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565 นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก James Cook University (JCU) เครือรัฐออสเตรเลีย และนักศึกษาผู้ปฎิบัติหน้าที่ล่ามแปลภาษา นำเสนอมุมมองและประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนด้านภาษาและวัฒนธรรม และฝึกประสบการณ์ด้านการบริการชุมชน ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2565…

Read More

- James Cook University, Liaison, ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาแลกเปลี่ยน JCU ศึกษาดูงานหน่วยงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมในจังหวัดนครราชสีมา

       เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565 กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี นำนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก James Cook University (JCU) เครือรัฐออสเตรเลีย และนักศึกษาผู้ปฎิบัติหน้าที่ล่ามแปลภาษา เดินทางเข้าศึกษาดูงานหน่วยงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมในจังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน อำเภอเมืองนครราชสีมา (วัดอิสาน) สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน…

Read More

- James Cook University, Liaison, ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาแลกเปลี่ยน JCU กลุ่มสังคมสงเคราะห์ ศึกษาดูงานที่บ้านเมตตา นครราชสีมา

       วันที่ 7 ธันวาคม 2565 กองวิเทศสัมพันธ์ นำนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก James Cook University (JCU) เครือรัฐออสเตรเลีย เข้าศึกษาดูงานที่สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา จังหวัดนครราชสีมา       การศึกษาดูงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนได้เรียนรู้กระบวนการทำงานของหน่วยงาน การรับผู้รับบริการ คุณภาพชีวิตของผู้รับบริการและบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่

- James Cook University, Liaison, ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาแลกเปลี่ยน JCU ศึกษาดูงานด้านสาธารณสุขชุมชน

       เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2565 กองวิเทศสัมพันธ์ นำนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก James Cook University (JCU) เครือรัฐออสเตรเลีย ศึกษาดูงานการดำเนินกิจกรรมยา 8 ขนานในชุมชน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำซับ (รพ.สต.น้ำซับ) ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา…

Read More