- NRRU Toastmaster Club, ข่าวกิจกรรม

สมาชิก NRRU Toastmasters Club เข้าร่วมประชุมประจำปี Toastmasters District 97P 2019 Annual Conference

       วันที่ 11 – 12 พฤษภาคม 2562 NRRU Toastmasters Club ชมรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการสื่อสารและความเป็นผู้นำซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้องค์กร Toastmasters International สังกัดเขต 97P (District 97P) ซึ่งสมาชิกจำนวน…

Read More

- NRRU Toastmaster Club, ข่าวกิจกรรม

Toastmaster Club ราชภัฏโคราช รับมอบรางวัล Corporate Recognition Award

     NRRU Toastmasters Club รับรางวัลจากองค์กรระดับโลก “Corporate Recognition Award” สถาบันการศึกษามุ่งพัฒนาทักษะการสื่อสารและความเป็นผู้นำ           เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี…

Read More

- NRRU Toastmaster Club, ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัลให้กับ NRRU Toastmasters Club

        ด้วยคณะผู้บริหารและตัวแทนจาก Toastmasters International  จะเดินทางมายังมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เพื่อเป็นเกียรติมอบรางวัลและบรรยายให้ความรู้ สร้างแรงบันดาลใจ ให้แก่นักศึกษาและบุคลากร ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ Nakhon Ratchasima Rajabhat University Club (NRRU Toastmasters Club) เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารและความเป็นผู้นำ…

Read More

- NRRU Toastmaster Club, ข่าวกิจกรรม

สมาชิกโทสมาสเตอร์ราชภัฏโคราชคว้าชัย พร้อมมุ่งเป็นตัวแทนร่วมแข่งขันในระดับนานาชาติ

     เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 อาจารย์ปิยะฉัตร เทพหัสดิน ณ อยุธยา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ นำนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนในโครงการ Nakhon Ratchasima Rajabhat University Club เข้าร่วมการแข่งขันพูดในที่ชุมชน (International Speech…

Read More

- NRRU Toastmaster Club, ข่าวกิจกรรม

NRRU Toastmasters Club จัดเวทีเสวนาและแข่งขันพูดในที่ชุมชน (Club Contest)

       เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 กองวิเทศสัมพันธ์ ได้ส่งตัวแทนจากโครงการ Nakhon Ratchasima Rajabhat University Club ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร Toastmasters International ที่มีเครือข่ายชมรมทั่วโลก เข้าร่วมการแข่งขันพูดในที่ชุมชน (International…

Read More

- NRRU Toastmaster Club, ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญชวนน้องๆ เข้าร่วมเป็นสมาชิก NRRU Toastmasters Club

     กองวิเทศสัมพันธ์ขอเชิญชวนน้องๆ นักศึกษามาร่วมเป็นสมาชิกโครงการ Nakhon Ratchasima Rajabhat University Club (NRRU Toastmasters Club) เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารและความเป็นผู้นำสำหรับนักศึกษาและบุคลากร       น้องๆ ที่สนใจสามารถเข้าร่วมได้ทุกวันพุธที่ 2 และ 4 ของทุกเดือน …

Read More

- NRRU Toastmaster Club, ข่าวกิจกรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ NRRU Toastmasters Club Training!

       วันที่ 15 – 17 กรกฎาคม 2561 กองวิเทศสัมพันธ์ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารและความเป็นผู้นำ สำหรับนักศึกษาและบุคลากร (NRRU Toastmasters Club Training) ณ เคนซิงตัน อิงลิช การ์เดน…

Read More

- NRRU Toastmaster Club, ข่าวกิจกรรม

Toastmaster Club ราชภัฏโคราช รับมอบรางวัล Corporate Recognition Award

     วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 คณะผู้บริหารนำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วนา ศาสตร์ปรีชา รองอธิการบดีฝ่ายจัดการศึกษา คณาจารย์ และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัล Corporate Recognition Award ให้แก่ Nakhon Ratchasima Rajabhat…

Read More

- NRRU Toastmaster Club, ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัลให้กับ NRRU Toastmasters Club

       ด้วยคณะผู้บริหารและตัวแทนจาก Toastmasters International ประเทศสหรัฐอเมริกา จะเดินทางมายังมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เพื่อเป็นเกียรติมอบรางวัลและบรรยายให้ความรู้ สร้างแรงบันดาลใจ ให้แก่นักศึกษาและบุคลากร ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ Nakhon Ratchasima Rajabhat University Club (NRRU Toastmasters Club)…

Read More

- NRRU Toastmaster Club, ข่าวกิจกรรม

สมาชิก NRRU Club เข้าร่วมแข่งขันในระดับ Division A

       วันที่ 27 เมษายน 2561 กองวิเทศสัมพันธ์ ได้ส่งผู้ที่ชนะการแข่งขันจากรอบ Area A2 ซึ่งเป็นโครงการของ Nakhon Ratchasima Rajabhat University Club จำนวน 2 คน…

Read More

- NRRU Toastmaster Club, ข่าวกิจกรรม

สมาชิก NRRU Toastmasters Club เข้าร่วมการแข่งขันพูดในที่ชุมชน (Club Contest)

       เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 กองวิเทศสัมพันธ์ ได้ส่งตัวแทนจากโครงการ Nakhon Ratchasima Rajabhat University Club ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร Toastmasters International ที่มีเครือข่ายชมรมทั่วโลก เข้าร่วมการแข่งขันพูดในที่ชุมชน (International…

Read More

- NRRU Toastmaster Club, ข่าวกิจกรรม

NRRU Toastmaster Club 2015 ครั้งที่ 3

วันพุธที่ 11 มีนาคม 2558 กองวิเทศสัมพันธ์จัดกิจกรรม NRRU Toastmaster Club 2015 ครั้งที่ 3 เพื่อฝึกและพัฒนาทักษะการพูดอังกฤษในที่ชุมชน ณ ห้องประชุมศุภลักษณ์ อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทับแก้ว ชั้น 3 เวลา 16.00 –…

Read More

- NRRU Toastmaster Club, ข่าวกิจกรรม

เชิญเข้าร่วม NRRU Club: Toastmaster 2015 ครั้งที่ 2 ในวันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 นี้

เนื่องด้วย วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 กองวิเทศสัมพันธ์จัด NRRU Club: Toastmaster 2015 ครั้งที่ 2 เพื่อฝึกฝนภาษาอังกฤษในที่ชุมชน เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมสันติเวศน์ อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทับแก้ว…

Read More