- ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อ นักศึกษายุวทูตที่ผ่านการคัดเลือก เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ณ ประเทศเวียดนาม

       ตามที่กองวิเทศสัมพันธ์ ดำเนินการสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษายุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมในต่างประเทศ (LACE) ณ Hue University of Sciences ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ 21 – 26 สิงหาคม 2566
       กองวิเทศสัมพันธ์ ขอประกาศรายชื่อนักศึกษายุวทูตฯ ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการฯ ตามเอกสารแนบ
       เอกสารและหลักฐานที่ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องยื่นเพิ่มเติม
     1. รูปถ่ายในชุดนักศึกษาถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย หน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป
     2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ฉบับ
     3. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา จำนวน 1 ฉบับ หรือหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
     4. สำเนา Passport (อายุพาสปอร์ตเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน จนถึงวันเดินทางกลับ หากนักศึกษาทำ Passport ใหม่ สามารถถ่ายหน้าใบเสร็จที่ระบุเลขที่ Passport ส่งก่อนได้)
     5. หนังสือรับรองความประพฤติและกิจกรรมจากอาจารย์ที่ปรึกษาจำนวน 1 ฉบับ (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม: https://drive.google.com/drive/folders/1IBWX-o2LS88XV5nN1fqXr6aWdoYc4w8L?usp=sharing)

       ส่งเอกสารข้างต้นและรับหนังสือสัญญาเพื่อทำสัญญารับทุน พร้อมทั้งชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมโครงการดังกล่าว ได้ที่ พี่ยู กองวิเทศสัมพันธ์ อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ทับแก้ว ชั้น 2 ภายในวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566 หรือ E-mail: wanwisa.sr@nrru.ac.th

     ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ที่ผ่านการคัดเลือกในครั้งนี้ด้วยนะคะ สำหรับผู้ที่อยากเข้าร่วมโครงการดีๆแบบนี้ (ฟรีทุกอย่าง) อย่าลืมมาสมัครเป็นยุวทูตกันนะคะ โดยโครงการยุวทูตฯจะเปิดรับสมัครอีกครั้งในเดือนพฤศจิกายนปีนี้ ส่วนโครงการเดินทางไปแลกเปลี่ยนที่ต่างประเทศจะจัดขึ้นทุกปีค่ะ….รอลุ้นกันนะคะ ว่าปีหน้าจะไปที่ไหน