- Liaison, NRRU Young Ambassador, ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาแลกเปลี่ยน BGU จัดกิจกรรมการเรียนการสอน และเรียนรู้วัฒนธรรมในชุมชน

       เมื่อระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2566 นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Bishop Grosseteste University (BGU) กลุ่มสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ (Special Education Needs and Disability: SEND)  จำนวน 10 คน พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.สิริลักษณ์ โปร่งสันเทียะ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ และนักศึกษาล่ามแปลภาษาและประสานงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เข้าศึกษาดูงาน ร่วมกิจกรรมสังเกตการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เด็กทั้งชั้นเรียน  ณ โรงเรียนบ้านโกรกลึก อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา อีกทั้งยังได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นกับชาวบ้านในชุมชนอีกด้วย