- Liaison, NRRU Young Ambassador, ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาแลกเปลี่ยน จัดกิจกรรมต่อเนื่อง ร่วมกับโรงเรียนเครือข่ายของ ม.ราชภัฏโคราช

       เมื่อระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2566 นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Bishop Grosseteste University (BGU) กลุ่มสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใช้ภาษาอื่น (Teaching English to Speakers of Other Languages: TESOL) จำนวน 5 คน พร้อมด้วยนักศึกษาล่ามแปลภาษาและประสานงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เข้าศึกษาดูงาน ร่วมกิจกรรมสังเกตการสอนและดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้เด็กนักเรียนทั้งชั้นเรียน โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่ออกแบบเอง ณ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (ฝ่ายประถม) และโรงเรียนสุรนารีวิทยา
       ซึ่งหลังจากที่นักศึกษาแลกเปลี่ยนทั้งสองกลุ่ม (TESOL และ SEND) ดำเนินกิจกรรมดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว จะดำเนินกิจกรรมจัดค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) สำหรับนักศึกษา ร่วมกับ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา