- Liaison, ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากอังกฤษ (BGU) นำเสนอมุมมองและประสบการณ์ที่ได้รับ ก่อนเดินทางกลับ

       เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2566 ในช่วงเช้า เวลา 09.00 – 12.00 น. นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Bishop Grosseteste University (BGU) สหราชอาณาจักร จำนวน 15 คน และนักศึกษาผู้ปฎิบัติหน้าที่ล่ามแปลภาษา นำเสนอมุมมองและประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ BGU Turing Scheme ซึ่งได้ดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการศึกษาและการสอน รวมทั้งแลกเปลี่ยนด้านภาษาและวัฒนธรรม ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน ถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาและโรงเรียนในเครือข่าย โดยได้รับเกียรติจาก ผู้บริหารและคณาจารย์จากคณะครุศาสตร์หลักสูตรภาษาอังกฤษและหลักสูตรการศึกษาพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ และอาจารย์จากโรงเรียนสุรนารีวิทยา พร้อมทั้งบุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี นำโดย นางสาวดลยา เพ็ชรดี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ ให้เกียรติเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอ ณ ห้องโรงละครเล็กชั้น 2 สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
       นักศึกษาแลกเปลี่ยนฯ และนักศึกษาผู้ปฎิบัติหน้าที่ล่ามแปลภาษา ได้ร่วมกันนำเสนอเกี่ยวกับวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศ ดังเช่น วัฒนธรรมท้องถิ่น การดำเนินชีวิตประจำวันของผู้คน ประสบการณ์ที่ได้รับจากการร่วมสังเกตการสอน และความประทับใจในเรื่องราวต่างๆที่ได้รับตลอดระยะเวลาที่ร่วมดำเนินกิจกรรม อีกทั้งยังเป็นการสร้างมิตรภาพและประสบการณ์ที่ดีให้กับนักศึกษาของทั้งสองมหาวิทยาลัยร่วมกัน ก่อนที่จะเดินทางกลับในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน