- NRRU Young Ambassador, ข่าวกิจกรรม, โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

กองวิเทศสัมพันธ์ คัดเลือกยุวทูต เพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ที่ประเทศเวียดนาม

       วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ดำเนินการสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษายุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมในต่างประเทศ (LACE) ณ Hue University of Sciences ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ 21 – 26 สิงหาคม 2566 ซึ่งดำเนินการสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด และนักศึกษาที่สมัครเข้าร่วมโครงการนี้ ต้องเป็นนักศึกษายุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่เคยทำกิจกรรมอาสาสมัครของกองวิเทศสัมพันธ์ หรือมหาวิทยาลัยมาก่อน
       โดยผลการสอบคัดเลือกจะประกาศให้ทราบในวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 ทางเว็บไซต์และ Facebook fanpage ของกองวิเทศสัมพันธ์