- ข่าวกิจกรรม, งานประชุม

ราชภัฏโคราช เข้าร่วมประชุมสรุปผลโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา

       วันที่ 30 มีนาคม 2565 กองวิเทศสัมพันธ์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย กิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยนางสาวดลยา เพ็ชรดี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ และนางสาวกัลยาณี อินทรพาณิชย์ นักวิเทศสัมพันธ์ เข้าประชุมร่วมกับคณะกรรมการโครงการ พระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ด้านการศึกษา พร้อมด้วยผู้แทนจากสถาบันการศึกษา จำนวน 35 แห่ง เพื่อรายงานผลการศึกษา ปัญหา และข้อเสนอแนะต่างๆ โดยมีพล.อ.วิชิต ยาทิพย์ ประธานกรรมการอำนวยการโครงการฯ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย ฯพณฯ อูก ซอพวน เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรกัมพูชา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีนักเรียนทุนพระราชทานฯ ที่สำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2564 จำนวนทั้งสิ้น 4 คน จากสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 2 คน และสาขาวิชาการจัดการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 2 คน

       คณะกรรมการโครงการฯ ขอขอบพระคุณ คณาจารย์และบุคลากร จากทุกสถาบัน ที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุน ช่วยเหลือ และเอาใจใส่ดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด ทั้งด้านการเรียนและการใช้ชีวิตในประเทศไทย ซึ่งส่งผลให้นักศึกษาประสบความสำเร็จด้านการเรียนในประเทศไทยและเดินทางกลับไปพัฒนาราชอาณาจักรกัมพูชาต่อไป