- ข่าวกิจกรรม, งานประชุม

ราชภัฏโคราชเข้าร่วมประชุมกับราชภัฏทั้ง 38 แห่ง เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การต่างประเทศ

       วันที่ 26 เมษายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย กิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการยุทธศาสตร์การต่างประเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นประธานในพิธี ร่วมกับคณะกรรมการยุทธศาสตร์ต่างประเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้ง 38…

Read More

- ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครทุนรัฐบาลอินเดีย India Science and Research Fellowship (ISRF) 2021-2022

       ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลอินเดีย India Science and Research Fellowship (ISRF) 2021-2022 สำหรับนักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์ บุคลากร และนักศึกษาไทยที่ศึกษาในระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และแพทยศาสตร์ เพื่อไปทำวิจัยระยะสั้น ณ สถาบันอุดมศึกษา/หน่วยงานวิจัยในประเทศอินเดีย เป็นระยะเวลา 3-6 เดือน จำนวน…

Read More

- ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครทุนการศึกษา DUO-Sweden ประจำปี 2022

       ด้วยสำนักเลขาธิการโครงการ ASEM-DUO Felloship Programme แจ้งการเปิดรับสมัครโครงการทุนการศึกษา DUO-Sweden ประจำปี 2022 ระหว่างวันที่ 11 เมษายน – 24 พฤษภาคม 2565 (ตามเวลาประเทศสวีเดน) เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษาสวีเดนและสถาบันอุดมศึกษาในประเทศในภูมิภาคเอเชีย        กองวิเทศสัมพันธ์ จึงขอประชาสัมพันธ์โครงการทุนการศึกษาดังกล่าวแก่นักศึกษาที่สนใจสมัครรับทุน โดยสามารถศึกษารายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่►…

Read More

- ข่าวกิจกรรม

ราชภัฏโคราชจัดปฐมนิเทศต้อนรับนักศึกษาชาวจีน ศึกษาระดับปริญญาเอก

       วันที่ 7 เมษายน 2565 กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาชาวจีน ระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน จำนวน 5 คน ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meetings โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์…

Read More

- ข่าวกิจกรรม

ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน นักศึกษาต่างชาติ ระดับ ป.เอก

       วันที่ 1 เมษายน 2565 กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี นำโดย ผศ.ดร.อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย กิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ ร่วมกับ ผศ.ดร.สมเกียรติ ทานอก คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย, ผศ.ดร.สิรินาถ จงกลกลาง ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน และดร.วินัย…

Read More