- ข่าวกิจกรรม

สนทนาออนไลน์ประจำสัปดาห์กับนักศึกษาจีน ผ่านการเรียนแบบ Live Talk

       กองวิเทศสัมพันธ์ดำเนินกิจกรรมการสนทนาออนไลน์กับนักศึกษาสัญชาติจีน ผ่านโปรแกรม Ding Talk       ในสัปดาห์นี้มีหัวข้อการสนทนาฝึกภาษาไทย โดยให้นักศึกษาได้อธิบายลักษณะของผลไม้เพื่อให้พี่ๆวิทยากรจากกองวิเทศสัมพันธ์ได้ทายชื่อของผลไม้ อีกทั้งยังได้พูดคุยเรื่องทั่วไป เพื่อเน้นให้นักศึกษาได้คิดประโยคคำถาม และมีการสนทนาโดยใช้ภาษาไทยให้มากขึ้น

- ข่าวกิจกรรม

ราชภัฏโคราชปฐมนิเทศต้อนรับนักศึกษาชาวจีน ระดับปริญญาโท

       วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 กองวิเทศสัมพันธ์ร่วมกับสถาบันภาษา ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาชาวจีน ระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) จำนวน 16 คน ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meetings โดยมี ดร.ยุทธกร ฤทธิ์ไธสง รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง…

Read More

- ข่าวกิจกรรม

สนทนาออนไลน์ประจำสัปดาห์กับนักศึกษาจีน ผ่านการเรียนแบบ Live Talk

       กองวิเทศสัมพันธ์ดำเนินกิจกรรมการสนทนาออนไลน์กับนักศึกษาสัญชาติจีน ผ่านโปรแกรม Ding Talk       ในสัปดาห์นี้มีหัวข้อการสนทนาฝึกภาษาไทยผ่านการเล่าเรื่องราว โดยให้นักศึกษาได้เล่าเกี่ยวกับนิทานพื้นบ้านจีน รวมถึงอธิบายคติคำสอนที่ได้จากเรื่องเล่า ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้วิทยากรจากกองวิเทศสัมพันธ์ก็ได้ร่วมแบ่งปันนิทานพื้นบ้านของประเทศไทยให้นักศึกษาจีนได้รับฟังด้วยเช่นเดียวกัน

- ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครทุนการศึกษา KCUE ระดับ ป.เอก ณ ประเทศเกาหลีใต้

       ด้วย Korean Council for University Education (KCUE) สาธารณรัฐเกาหลี ประกาศเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครรับทุนการศึกษา Higher Education for ASEAN Talents (HEAT): Scholarship Opportunity for ASEAN Faculty…

Read More

- ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการทุนการศึกษา ASEAN-China Young Leaders Scholarship Programme (ACYLS)

       ด้วยรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนได้เสนอทุนการศึกษา ASEAN-China Young Leaders Scholarship Programme (ACYLS) ประจำปี พ.ศ. 2565 ให้แก่ข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษาหรือมหาวิทยาลัย หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ของประเทศสมาชิกอาเซียน โดยทุนการศึกษาที่มอบให้แก่ประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2565 มีจำนวน…

Read More