- ข่าวกิจกรรม

ตัวแทนสถานทูต USA บรรยายพิเศษให้บุคลากรและนักศึกษาราชภัฏโคราช

       วันที่ 28 มีนาคม 2565 กองวิเทศสัมพันธ์ดำเนินโครงการพิเศษเรื่อง Women’s History Month เดือนแห่งประวัติศาสตร์สตรี ให้แก่บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยคณะตัวแทนจากสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย
       การดำเนินโครงการดังกล่าวได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย กิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ ได้กล่าวเปิดโครงการ พร้อมทั้งนางสาวดลยา เพ็ชรดี รักษาราชการแทนกองวิเทศสัมพันธ์ ให้เกียรติร่วมต้อนรับ Ms. Maria Gomez, Regional Economic Growth Advisor, United States Agency for International Development (USAID) และคุณอโนชา ฮุ่นตระกูล ผู้ช่วยฝ่ายวัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย
        การบรรยายดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก โดยได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน ซึ่งนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับใบประกาศนียบัตรและของที่ระลึกจากทางสถานทูตอเมริกาประจำประเทศไทยอีกด้วย