- ข่าวกิจกรรม

กองวิเทศสัมพันธ์ เปิดบ้านต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ม.ราชภัฏศรีสะเกษ

       วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย กิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยนางสาวดลยา เพ็ชรดี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ และบุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. เอมอร แสนภูวา ผู้ช่วยอธิการบดี กำกับงานวิเทศสัมพันธ์ คณาจารย์ และบุคลากรงานวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 7 ท่าน ณ ห้องประชุมสุวัจน์ 1 อาคารยุพราชเบญมงคล (อาคาร 31) ชั้น 3 ที่เดินทางมาศึกษาดูงานและพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับงานวิเทศสัมพันธ์ แนวทางการดำเนินงานด้านต่างประเทศ และการดำเนินกิจกรรมความร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการดูแลอาจารย์และนักศึกษาต่างชาติ ซึ่งการต้อนรับเป็นไปอย่างเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์