- ข่าวกิจกรรม

ม.ราชภัฏนครราชสีมา ส่งนักศึกษาเดินทางแลกเปลี่ยนและฝึกประสบการณ์สอน ณ ประเทศอินโดนีเซีย

       วันที่ 11 สิงหาคม 2566 คณะครุศาสตร์ และกองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี นำนักนักศึกษาแลกเปลี่ยน ในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครูเพื่อสังเกตการสอนและทดลองสอนในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEA-Teacher Project) จำนวนทั้งสิ้น 8 คน เข้าพบ รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดี เพื่อรับฟังโอวาทก่อนออกเดินทาง โดยเป็นนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและสาขาคณิตศาสตร์ จำนวน 4 คน เดินทางไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ มหาวิทยาลัยทาดูลาโกะ (Tadulako University: UNTAD) และนักศึกษาจากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและสาขาวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 4 คน เดินทางไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ Universitas PGRI Semarang (UPGRIS) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 12 สิงหาคม – 9 กันยายน 2566 รวมระยะเวลา 28 วัน