- Scholarships Aboard, ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาแลกเปลี่ยน ม.ราชภัฏโคราช เดินหน้าฝึกประสบการณ์สอน ที่ประเทศอินโดนีเซีย

       นักศึกษาแลกเปลี่ยนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครูเพื่อสังเกตการสอนและทดลองสอนในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEA-Teacher Project) จากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและสาขาคณิตศาสตร์ จำนวนทั้งสิ้น 8 คน ที่เดินทางไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ มหาวิทยาลัยทาดูลาโกะ (Tadulako University: UNTAD) จำนวน 4 คน และ Universitas…

Read More

- Liaison, NRRU Young Ambassador, Scholarships Aboard, ข่าวกิจกรรม

กองวิเทศสัมพันธ์ นำทีมนักศึกษายุวทูต ม.ราชภัฏโคราช ดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนร่วมกับนักศึกษาเวียดนาม

       กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี นำนักศึกษายุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมร่วมกับอาจารย์และนักศึกษาจาก Hue University of Sciences (HUSC) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ 21 – 26 สิงหาคม 2566 ซึ่งในวันแรกได้มีพิธีเปิดโครงการ โดยได้รับเกียรติจาก Dr. Tran…

Read More