- ข่าวกิจกรรม

กองวิเทศสัมพันธ์ มุ่งพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักงานอธิการบดีสู่ความเป็นสากล (Walk Rally)

       วันที่ 9 สิงหาคม 2566 กองวิเทศสัมพันธ์ นำโดย นางสาวดลยา เพ็ชรดี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ ดำเนินโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับบุคลากรสำนักงานอธิการบดี ผ่านกิจกรรม Walk Rally (Khorat Geopark Route) ประจำปี 2566 โดยมี…

Read More