- ข่าวกิจกรรม

ม.ราชภัฏนครราชสีมา ประชุมหารือทางวิชาการ ร่วมกับคณะผู้แทนจากประเทศจีน

       วันที่ 11 สิงหาคม 2566 คณะผู้บริหารและบุคลากรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเจิงโจว (Zhengzhou University Of Science And Technology) มณฑลเหอหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 3 คน เดินทางมาประชุมหารือร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย กิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ ให้เกียรติในการต้อนรับ พร้อมด้วย ดร.ยุทธกร ฤทธิ์ไธสง รองอธิการบดีฝ่ายบริหารการคลัง พัสดุ และกายภาพ คณาจารย์จากหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต และบุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ อาคาร 9 ชั้น 3
       การประชุมครั้งนี้ได้หารือเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ซึ่งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเจิงโจวที่กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยหลังจากนั้น ทางคณะผู้บริหารและบุคลากรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเจิงโจว ได้มีโอกาสพบปะพูดคุยและให้กำลังใจแก่นักศึกษา ก่อนเดินทางกลับ