- ข่าวกิจกรรม

กองวิเทศสัมพันธ์ มุ่งพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักงานอธิการบดีสู่ความเป็นสากล (Walk Rally)

       วันที่ 9 สิงหาคม 2566 กองวิเทศสัมพันธ์ นำโดย นางสาวดลยา เพ็ชรดี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ ดำเนินโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับบุคลากรสำนักงานอธิการบดี ผ่านกิจกรรม Walk Rally (Khorat Geopark Route) ประจำปี 2566 โดยมี นางสาวผ่องพรรณ วิเศษศุภการ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีกล่าวเปิดโครงการและให้โอวาท พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเทือง จินตสกุล ผู้อำนวยการอุทยานธรณีโคราช ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีเปิดและเป็นวิทยากรให้การบรรยาย ณ สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณีฯ โดยมีบุคลากรสายสนับสนุน สังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 32 คน
       การดำเนินโครงการดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากบุคลากรสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณีฯ และบุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ในการเป็นวิทยากรและจัดกิจกรรมการอบรม โดยในการอบรมนั้นทางกองวิเทศสัมพันธ์จะให้ผู้เข้าอบรมได้มีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมอย่างสนุกสนานและเป็นกันเอง ดังเช่น กิจกรรมแบ่งกลุ่ม Walk Rally in Khorat Fossil Museum การเรียนรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษจากแหล่งท่องเที่ยว (Vocabulary in Khorat Geopark) และการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการนำชมแหล่งโคราชจีโอพาร์ค (English for Khorat Geopark Tour Guide)
       ทั้งนี้ เนื้อหาในการอบรมจะบูรณาการทักษะภาษาอังกฤษเข้ากับข้อมูลอุทยานธรณีโคราช หรือ โคราชจีโอพาร์ค ซึ่งได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโกให้เป็นอุทยานธรณีระดับโลกแห่งใหม่ของโลกและประเทศไทย เพื่อเน้นให้บุคลากรสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานในหน่วยงานต้นสังกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเป็นตัวแทนหน่วยงานของตนในการต้อนรับและให้ข้อมูลผู้มาติดต่อในเบื้องต้นได้