- ข่าวกิจกรรม

ม.ราชภัฏโคราช เชื่อมความสัมพันธ์ ไทย-เวียดนาม ยกระดับการศึกษาไร้พรมแดน

       วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ร่วมกับ สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารจาก Hue University of Sciences (HUSC) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย กิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยนางสาวดลยา เพ็ชรดี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ และคณาจารย์จากสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meetings
       จากการประชุมร่วมกันได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลของทั้งสองมหาวิทยาลัย และได้หารือความเป็นได้ในการดำเนินกิจกรรมความร่วมมือ ในการริเริ่มจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยที่ HUSC เช่น การแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้น และแลกเปลี่ยนบุคลากร รวมทั้งความร่วมมืออื่นๆ ในอนาคต