- ข่าวกิจกรรม

ม.ราชภัฏโคราช หารือทางวิชาการต่างประเทศร่วมกับ มหาวิทยาลัยเวียดนาม

       วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ร่วมกับ สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารจาก University of Foreign Languages and International Studies, Hue University (มหาวิทยาลัยเว้) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย กิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยนางสาวดลยา เพ็ชรดี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ และคณาจารย์จากสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meetings ณ ห้องประชุมรัตนเพียร อาคาร 9 ชั้น 2
       จากการประชุมได้หารือความเป็นไปได้ในการลงนาม MoU ของทั้งสองมหาวิทยาลัย รวมถึงการริเริ่มการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร รวมทั้งหาความเป็นไปได้ในการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการด้านอื่นๆ ร่วมกันในอนาคต