- ข่าวกิจกรรม, งานประชุม

ม.ราชภัฏโคราช นำทีมคณะผู้บริหารและคณาจารย์ เดินทางสานสัมพันธ์ จับมือทางวิชาการ ทั้ง 4 มหาวิทยาลัยดังเวียดนาม

       กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ดำเนินโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 21 – 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ณ สถาบันการศึกษาในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย กิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ นางสาวดลยา เพ็ชรดี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ คณาจารย์จากสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เดินทางไปประชุมหารือในการจัดทำหลักสูตรร่วมและการดำเนินกิจกรรมความร่วมมืออื่นๆ
       การดำเนินโครงการดังกล่าว กองวิเทศสัมพันธ์ ร่วมกับหลักสูตรภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ ได้ประสานงานและส่งตัวแทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เพื่อเดินทางไปประชุมหารือความเป็นไปได้ในการจัดทำหลักสูตรร่วม และลงนามบันทึกความเข้าใจ (MoU) ความร่วมมือทางวิชาการ กับมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จำนวน 4 แห่ง ดังนี้
   ► 1) University of Social Sciences and Humanities: USSH ณ กรุงฮานอย
   ► 2) University of Foreign Language Studies – The University of Danang: UFLS – UD ณ เมืองดานัง
   ► 3) University of Foreign Languages and International Studies, Hue University: HUFLIS ณ เมืองเว้
   ► 4) Hue University of Sciences: HUSC ณ เมืองเว้
       ซึ่งในวันนี้ (22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้เดินทางไปประชุมหารือความร่วมมือและลงนาม MoU กับ University of Social Sciences and Humanities (USSH) เป็นแห่งแรก
       ในการเดินทางไปประชุมหารือครั้งนี้ เป็นการแสดงให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาให้ความสำคัญในด้านการผลิตบัณฑิต การดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนและการจัดทำหลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม รวมทั้งมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาด้านวิชาการให้เป็นสากลอย่างต่อเนื่อง