- ข่าวกิจกรรม, โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

นักศึกษา ม.ราชภัฏโคราช เดินทางฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ประเทศมาเลเซีย

       กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ดำเนินการประสานงานและส่งนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก โดยหลักสูตรสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 จำนวน 2 คน เดินทางไปแลกเปลี่ยนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ Sultan Abdul Samad Library มหาวิทยาลัย Universiti Putra Malaysia (UPM) สหพันธรัฐมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2566
       โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถในการแข่งขันในตลาดแรงงานที่สูงขึ้น ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาในหลักสูตร ได้มีโอกาสฝึกประสบการณ์วิชาชีพในระดับนานาชาติ และเรียนรู้ระบบการบริหารจัดการและการให้บริการของห้องสมุดของมหาวิทยาลัยในภูมิภาคอาเซียน อีกทั้ง ยังเป็นการพัฒนานักศึกษาในด้านภาษาต่างประเทศและความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยอีกด้วย