- ข่าวประชาสัมพันธ์

กองวิเทศสัมพันธ์ เดินหน้าเชิงรุกประชาสัมพันธ์กิจกรรมและทุนการศึกษาต่างประเทศ

       บุคลากรกองวิเทศสัมพัมพันธ์ เดินหน้าประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหน่วยงานให้กับนักเรียนและนักศึกษา รวมถึงบุคลากรของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้รู้จักหน่วยงาน และรับทราบข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในด้านการเปิดโลกทัศน์และการพัฒนาตนเอง ได้แก่ การจัดกิจกรรมกับนักศึกษาต่างชาติ การให้ทุนการศึกษาต่างประเทศ การเข้าร่วมอบรมเพื่อเป็นยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา การเป็นอาสาสมัครล่าม รวมถึงการให้บริการด้านการต่างประเทศของกองวิเทศสัมพันธ์ เป็นต้น