- ข่าวกิจกรรม

กองวิเทศสัมพันธ์รับการตรวจเยี่ยมการทำงานของอาจารย์ชาวต่างชาติในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

       วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา เข้าตรวจเยี่ยมสถานศึกษาที่มีการจ้างคนต่างด้าว ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ซึ่งในขณะนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้มีการจ้างอาจารย์ชาวต่างชาติ จำนวนทั้งหมด 17 คน แบ่งเป็น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จำนวน 9 คน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 6 คน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 คน และสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ จำนวน 1 คน โดยอาจารย์ชาวต่างชาติทุกคนมีเอกสารการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและการอนุญาตทำงานอย่างถูกต้อง
       พร้อมกันนี้ เจ้าหน้าที่ฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายให้แก่บุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ได้รับทราบเป็นที่เรียบร้อย