- ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาต่างชาติและนักศึกษาไทยเข้าร่วมกิจกรรมนานาชาติสัมพันธ์ ประจำปี 2561

       วันที่ 25 สิงหาคม 2561 กองวิเทศสัมพันธ์ได้จัดกิจกรรมนานาชาติสัมพันธ์นักศึกษาต่างชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2561 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ปนัดดา บุญพาวัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัฒนพงษ์ จำรัสประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายวิชาการวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 183 คน ประกอบด้วยนักศึกษาต่างชาติ จำนวน 132 คน นักศึกษาไทย จำนวน 43 คน และบุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 8 คน

       กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาต่างชาติกับนักศึกษาไทย และบุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน และเพื่อช่วยให้การติดต่อประสานงานเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งกิจกรรมนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรม การให้ข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่าของนักศึกษาต่างชาติ การใช้ชีวิตในประเทศไทยและให้คำแนะนำการปฏิบัติตนในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาในฐานะนักศึกษาต่างชาติได้อย่างถูกต้อง ภายในงานได้แบ่งนักศึกษาออกเป็นกลุ่มต่างๆ เพื่อทำกิจกรรมร่วมกันและเรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานเป็นทีม โดยมีนักศึกษาไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเป็นผู้ดำเนินกิจกรรม เช่น กิจกรรมการเล่นเกมทายคำ คำศัพท์ต่างๆ สุภาษิตไทย สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดนครราชสีมา ภูมิศาสตร์ของประเทศไทย อาหารไทย ประเพณีไทย และการแสดงของนักศึกษาชาวต่างชาติ โดยในแต่ละกิจกรรมจะแทรกวัฒนธรรมไทยเข้าไปเพื่อให้นักศึกษาชาวต่างชาติได้เรียนรู้ไปด้วยกัน