- ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาต่างชาติและนักศึกษาไทยเข้าร่วมกิจกรรมนานาชาติสัมพันธ์ ประจำปี 2561

       วันที่ 25 สิงหาคม 2561 กองวิเทศสัมพันธ์ได้จัดกิจกรรมนานาชาติสัมพันธ์นักศึกษาต่างชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2561 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ปนัดดา บุญพาวัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัฒนพงษ์ จำรัสประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายวิชาการวิเทศสัมพันธ์…

Read More