- ข่าวกิจกรรม

กองวิเทศสัมพันธ์เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา 2560

       วันที่ 26 กันยายน 2561 กองวิเทศสัมพันธ์เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2560 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นประธานในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาฯ พร้อมทั้ง ดร.วันวิสาข์ โชรัมย์ อาจารย์ศศิธร หวังค้ำกลาง…

Read More

- Uncategorized, ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกล่ามผู้แปลภาษาและประสานงาน การแข่งขันตะกร้อชิงถ้วยพระราชทาน “คิงส์คัพ” ครั้งที่ 33 ประจำปี 2561

       กองวิเทศสัมพันธ์ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครล่ามผู้แปลภาษาและประสานงาน การแข่งขันตะกร้อชิงถ้วยพระราชทาน “คิงส์คัพ” ครั้งที่ 33 ประจำปี 2561 ดังรายชื่อต่อไปนี้        โดยให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ส่งไฟล์รูปถ่ายขนาด 1″ จำนวน 1 รูป…

Read More

- Uncategorized, ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพื่อพัฒนางานวิจัย ณ ประเทศญี่ปุ่น

      กองวิเทศสัมพันธ์ขอประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพื่อพัฒนางานวิจัย ณ สถาบันเทคโนโลยี Shibaura ประเทศญี่ปุ่น รอบที่ 4 ของปีการศึกษา 2561 ดังรายชื่อต่อไปนี้ นางสาวจันทร์กฤษณา จู   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นายพชร สุกเกรียม   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นางสาวพรรณราย…

Read More

- ข่าวกิจกรรม

ผู้บริหาร พร้อมทั้งคณาจารย์ นำนักเรียนทุนพระราชทานฯ เดินทางเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

       วันที่ 11 กันยายน 2561 อาจารย์ปนัดดา บุญพาวัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล คณาจารย์ พร้อมทั้งบุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ นำนักเรียนทุนพระราชทานรุ่นที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 4 คน เข้าเฝ้าฯ…

Read More

- Liaison, ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครล่ามผู้แปลภาษาและประสานงานการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลก ชิงถ้วยพระราชทาน “คิงส์คัพ” ครั้งที่ 33 ประจำปี 2561 (The 33rd King’s Cup Sepak Takraw World Championship)

     รับสมัครน้องๆ นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ล่ามผู้แปลภาษาและประสานงานการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลก ชิงถ้วยพระราชทาน “คิงส์คัพ” ครั้งที่ 33 ประจำปี 2561 (The 33rd King’s Cup Sepak Takraw World Championship) ปฏิบัติหน้าที่ระหว่างวันที่…

Read More

- Scholarships Aboard, ข่าวกิจกรรม

กองวิเทศสัมพันธ์มอบทุนสนับสนุนให้กับนักศึกษา เพื่อไปแลกเปลี่ยนที่ญี่ปุ่น

       วันที่ 7 กันยายน 2561 อาจารย์ปิยะฉัตร เทพหัสดิน ณ อยุธยา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ ได้ให้คำแนะนำในการเตรียมตัวก่อนเดินทางและมอบงบประมาณสนับสนุนในการเดินทางให้กับ นางสาววศินี หนุนกระโทก และ นางสาวสุพิณดา จงกลนี นักศึกษาวิชาเอกภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ซึ่งได้รับการคัดเลือกไปศึกษา ณ Yamanashi Prefectural University…

Read More

- Liaison, ข่าวกิจกรรม

นักศึกษายุวทูต ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้แปลภาษาและประสานงาน ในรายการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง SMM 6th AVC CUP EST COLA FOR WOMEN

       วันที่ 6 กันยายน 2561 กองวิเทศสัมพันธ์จัดอบรมแนวทางปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่อาสาสมัครล่ามผู้แปลภาษาและประสานงานประจำทีมนักกีฬา ในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรายการ SMM 6th AVC CUP EST COLA FOR WOMEN ระหว่างวันที่ 16 –…

Read More

- ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ราชภัฏโคราช เตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปศึกษาที่ประเทศจีน

     วันที่ 5 กันยายน 2561 กองวิเทศสัมพันธ์นำโดย ดร.อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ นำนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ที่จะเดินทางไปศึกษา ณ  Yuxi Normal University (YXNU) สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าพบอธิการบดีเพื่อรับฟังโอวาทก่อนเดินทาง…

Read More

- ข่าวกิจกรรม

อาจารย์ราชภัฏโคราชเดินทางไปแลกเปลี่ยน สอนภาษาไทยให้แก่นักศึกษาชาวจีน ณ YXNU ประเทศจีน

       วันที่ 2 กันยายน 2561 อาจารย์วุฒินันท์ ชัยศรี อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เดินทางไปปฏิบัติการสอนภาษาไทยให้แก่นักศึกษาชาวจีน ณ Yuxi Normal University (YXNU) มณฑลยูนนาน…

Read More

- ข่าวประชาสัมพันธ์, โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก ในโครงการ Global Project Learning (gPBL 2018)

       นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรก จะถูกส่งรายชื่อให้ทางสถาบันเทคโนโลยี Shibaura Institute of Technology (SIT) ประเทศญี่ปุ่น เพื่อพิจารณาคัดเลือกอีกครั้ง และจะประกาศแจ้งให้ทราบต่อไป

- ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อล่ามและผู้ประสานงานการแข่งขันวอลเลย์บอล รายการ SMM 6th AVC CUP “EST COLA” FOR WOMEN

  นางสาวปิยกมล ทุ่งกระโทก        นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ   นายจรัส คำสกุลวัฒนา                …

Read More