- Liaison, ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครล่ามผู้แปลภาษาและประสานงานการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง SMM 6th AVC “EST COLA” CUP FOR WOMEN

     รับสมัครน้องๆ ยุวทูต NRRU Young Ambassadors และนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ล่ามผู้แปลภาษาและประสานงานการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง SMM 6th AVC EST COLA CUP FOR WOMEN ระหว่างวันที่ 14 – 26…

Read More

- ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาต่างชาติและนักศึกษาไทยเข้าร่วมกิจกรรมนานาชาติสัมพันธ์ ประจำปี 2561

       วันที่ 25 สิงหาคม 2561 กองวิเทศสัมพันธ์ได้จัดกิจกรรมนานาชาติสัมพันธ์นักศึกษาต่างชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2561 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ปนัดดา บุญพาวัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัฒนพงษ์ จำรัสประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายวิชาการวิเทศสัมพันธ์…

Read More

- ข่าวกิจกรรม, ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมการเขียนและการวาดภาพด้วยพู่กันจีน กับวิทยากรจากประเทศจีน

       เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 คณาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เข้าร่วมอบรมการเขียนพู่กันจีน ภายใต้กิจกรรมเชิญผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ (Visiting Professors) โดยได้รับเกียรติจาก Professor Guo Wei, Dean of School…

Read More

- ข่าวกิจกรรม, โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

นักศึกษาแลกเปลี่ยน จัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประเทศบรูไน

       เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 กองวิเทศสัมพันธ์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Universiti Brunei Darussalam (UBD) เนการาบรูไนดารุสซาลาม เข้าร่วมงานครบรอบ 32 ปี แห่งการสถาปนาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยได้จัดกิจกรรมออกบูทนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับประเทศบรูไน และนักศึกษาแลกเปลี่ยนยังได้ร่วมแสดงการรำพื้นบ้านของประเทศบรูไนอีกด้วย…

Read More

- ข่าวกิจกรรม, ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมอบรมและฝึกปฏิบัติการเขียนพู่กันจีนและการวาดภาพด้วยพู่กันจีนกับ Professor Guo Wei, Dean of School of Fine Arts จาก Yuxi Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน

       กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ร่วมกับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ได้จัดกิจกรรมอบรมการเขียนพู่กันจีน ให้กับนักศึกษาในหลักสูตร นักศึกษารวมถึงบุคลากรและบุคคลภายนอกผู้สนใจ ภายใต้กิจกรรมเชิญผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ (Visiting Professors) โดยได้รับเกียรติจาก Professor Guo Wei, Dean of School of…

Read More