- Liaison, ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครล่ามผู้แปลภาษาและประสานงานการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง SMM 6th AVC “EST COLA” CUP FOR WOMEN

     รับสมัครน้องๆ ยุวทูต NRRU Young Ambassadors และนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ล่ามผู้แปลภาษาและประสานงานการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง SMM 6th AVC EST COLA CUP FOR WOMEN ระหว่างวันที่ 14 – 26…

Read More

- ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาต่างชาติและนักศึกษาไทยเข้าร่วมกิจกรรมนานาชาติสัมพันธ์ ประจำปี 2561

       วันที่ 25 สิงหาคม 2561 กองวิเทศสัมพันธ์ได้จัดกิจกรรมนานาชาติสัมพันธ์นักศึกษาต่างชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2561 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ปนัดดา บุญพาวัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัฒนพงษ์ จำรัสประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายวิชาการวิเทศสัมพันธ์…

Read More

- ข่าวกิจกรรม, ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมการเขียนและการวาดภาพด้วยพู่กันจีน กับวิทยากรจากประเทศจีน

       เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 คณาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เข้าร่วมอบรมการเขียนพู่กันจีน ภายใต้กิจกรรมเชิญผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ (Visiting Professors) โดยได้รับเกียรติจาก Professor Guo Wei, Dean of School…

Read More

- ข่าวกิจกรรม, โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

นักศึกษาแลกเปลี่ยน จัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประเทศบรูไน

       เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 กองวิเทศสัมพันธ์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Universiti Brunei Darussalam (UBD) เนการาบรูไนดารุสซาลาม เข้าร่วมงานครบรอบ 32 ปี แห่งการสถาปนาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยได้จัดกิจกรรมออกบูทนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับประเทศบรูไน และนักศึกษาแลกเปลี่ยนยังได้ร่วมแสดงการรำพื้นบ้านของประเทศบรูไนอีกด้วย…

Read More

- ข่าวกิจกรรม, ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมอบรมและฝึกปฏิบัติการเขียนพู่กันจีนและการวาดภาพด้วยพู่กันจีนกับ Professor Guo Wei, Dean of School of Fine Arts จาก Yuxi Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน

       กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ร่วมกับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ได้จัดกิจกรรมอบรมการเขียนพู่กันจีน ให้กับนักศึกษาในหลักสูตร นักศึกษารวมถึงบุคลากรและบุคคลภายนอกผู้สนใจ ภายใต้กิจกรรมเชิญผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ (Visiting Professors) โดยได้รับเกียรติจาก Professor Guo Wei, Dean of School of…

Read More

- Scholarships Aboard, ข่าวกิจกรรม, โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

นักศึกษาราชภัฏโคราชเดินทางไปร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยน ณ ประเทศไต้หวัน

       เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัย National Pingtung University (NPTU) ประเทศไต้หวัน จำนวน 6 คน เดินทางถึงประเทศไต้หวันเรียบร้อยแล้ว โดยกิจกรรมแลกเปลี่ยนแบ่งออกเป็น…

Read More

- ข่าวกิจกรรม, โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาจากประเทศญี่ปุ่น (YPU)

       วันที่ 10 สิงหาคม 2561 กองวิเทศสัมพันธ์ได้ต้อนรับ Miss Tamami Yokota นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Yamanashi Prefectural University (YPU) ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งได้เดินทางมาถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม…

Read More

- Scholarships Aboard, ข่าวกิจกรรม, โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

นักศึกษาแลกเปลี่ยนบรูไน และนักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกไปไต้หวัน เข้ารับฟังโอวาทจากอธิการบดี

       วันที่ 6 สิงหาคม 2561 กองวิเทศสัมพันธ์นำนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Universiti Brunei Darussalam (UBD) เนการาบรูไนดารุสซาลาม จำนวน 6 คน และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ผ่านการคัดเลือกไปแลกเปลี่ยนที่ National Pingtung…

Read More

- ข่าวกิจกรรม, โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

โครงการรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศบรูไน (UBD)

       วันที่ 4 สิงหาคม 2561 กองวิเทศสัมพันธ์ได้ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Universiti Brunei Darussalam (UBD) เนการาบรูไนดารุสซาลาม จำนวน 6 คน ซึ่งได้เดินทางมาถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 โดยมี อาจารย์ปิยะฉัตร…

Read More

- Liaison, ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อ Liaison เพื่อปฏิบัติหน้าที่ดูแลนักศึกษาแลกเปลี่ยนบรูไน

       กองวิเทศสัมพันธ์ขอประกาศรายชื่อ Liaison เพื่อปฏิบัติหน้าที่ดูแลนักศึกษาแลกเปลี่ยนบรูไน ระหว่างวันที่ 3 สิงหาคม – 13 พฤศจิกายน 2561 ดังนี้       1. นางสาวกมลชนก รินทะ    …

Read More

- ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาจีนลงพื้นที่ เรียนรู้ระบบการใช้งานในห้องสมุด ที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

       วันที่ 2 สิงหาคม 2561 กองวิเทศสัมพันธ์ร่วมกับคณาจารย์จากหลักสูตรภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำนักศึกษาชาวจีน จาก Yuxi Normal University (YXNU) สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 44 คน เรียนรู้วิธีการสืบค้นและการใช้งานห้องสมุด…

Read More

- Liaison, ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักศึกษาปฏิบัติหน้าที่แปลภาษาและประสานงานให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากบรูไน

       กองวิเทศสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครนักศึกษา เพื่อปฏิบัติหน้าที่แปลภาษาและประสานงานให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากบรูไน ระหว่างวันที่ 3 สิงหาคม – 13 พฤศจิกายน 2561 ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดสมัครได้ที่ <<คลิกที่นี่>> และนำใบสมัครมายื่นได้ที่สำนักกองวิเทศสัมพันธ์ อาคารศูนย์ฝึกฯ ทับแก้ว ชั้น 2…

Read More

- ข่าวกิจกรรม

ราชภัฏโคราช ยินดีต้อนรับนักศึกษาชาวจีน เพื่อมาศึกษาเป็นระยะเวลา 2 ปี

       วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 นักศึกษาชาวจีน จาก Yuxi Normal University (YXNU) สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 44 คน ได้เดินทางมาถึงประเทศไทย โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนคราชสีมา และบุคลากรจากกองวิเทศสัมพันธ์ให้การต้อนรับและนำเดินทางมายังมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา…

Read More