- ข่าวกิจกรรม

กองวิเทศสัมพันธ์ ส่งบุคลากรเข้าร่วมพัฒนาทักษะ เทคนิคการสื่อข่าวเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร

       วันนี้ (25 มีนาคม 2567) บุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เรื่อง เทคนิคการสื่อสารข่าวเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคาร 36 ชั้น 2) ซึ่งจัดขึ้นโดย งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
       การจัดกิจกรรมดังกล่าวนี้ จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีในด้านการสื่อข่าว (5W1H) การเผยแพร่ข่าวสารสู่สาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน