- ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาแลกเปลี่ยน (SEA-Teacher) นำเสนอมุมมองและประสบการณ์ที่ได้รับ ก่อนเดินทางกลับ

       เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566 นักศึกษาแลกเปลี่ยนอินโดนีเซียและนักศึกษาไทย จากโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครูในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEA-Teacher Project) นำเสนอมุมมองและประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกสอนภาษาอังกฤษ โดยมีนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัย Universitas PGRI Semarang (UPGRIS) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย จำนวน 4 คน ที่ได้สังเกตการสอนและทดลองสอน ณ โรงเรียนสรุนารีวิทยา ระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม – 20 กันยายน 2566 และนักศึกษาจากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและสาขาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จำนวนทั้งสิ้น 8 คน ที่เดินทางไปฝึกประสบการณ์สอน ณ Universitas PGRI Semarang (UPGRIS) และ Tadulako University (UNTAD) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 12 สิงหาคม – 9 กันยายน 2566
       การนำเสนอแลกเปลี่ยนประสบการณ์ครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.กิติพงษ์ ลือนาม คณบดีคณะครุศาสตร์ และ ดร.แวววลี แววฉิมพลี พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ และคณาจารย์จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมรับฟังบรรยาย ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้น 2 ทั้งนี้ นักศึกษาแลกเปลี่ยนอินโดนีเซียทั้ง 4 คน มีกำหนดเดินทางกลับในวันที่ 22 กันยายน 2566