- ข่าวกิจกรรม

กองวิเทศสัมพันธ์ สานสัมพันธ์ นักศึกษาต่างชาติ ม.ราชภัฏนครราชสีมา ประจำปี 2566

       วันที่ 4 กันยายน 2566 กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี นำโดย นางสาวดลยา เพ็ชรดี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ ดำเนินโครงการนานาชาติสัมพันธ์นักศึกษาต่างชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2566 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย กิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ พร้อมด้วย ผศ.ดร.สกุล วงษ์กาฬสินธุ์ คณบดี ผศ. ดร. มาลินี ไพบูลย์นุกูลกิจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผศ. อุษานาฎ เอื้ออภิสิทธิ์วงศ์ ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ผศ.ดร. ปทุมวดี ล้ำเลิศ ประธานหลักสูตรภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศและคณาจารย์ประจำหลักสูตรฯ และคณาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาจีน ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีปิดโครงการ ณ ห้องประชุมสระบัว อาคารหอประชุมใหม่ ชั้น 1
       โครงการดังกล่าวนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาต่างชาติได้ทำความรู้จักกันมากขึ้น รวมไปถึงได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมร่วมกันผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาต่างชาติ นักศึกษาไทย และบุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ โดยกิจกรรมแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ
   ► การให้ความรู้นักศึกษาเกี่ยวกับกฎระเบียบและข้อบังคับของการพักอาศัยอยู่ในประเทศ โดยบุคลากรจากกองวิเทศสัมพันธ์
   ► กิจกรรมการละลายพฤติกรรม โดยมีบุคลากรและนักศึกษาจากกองพัฒนานักศึกษา เป็นผู้ดำเนินกิจกรรม
   ► กิจกรรมกลุ่มเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานเป็นทีม (Walk Rally) โดยการหาข้อความ Route Check ตามสถานที่สำคัญภายในมหาวิทยาลัย และการจัดแสดงของนักศึกษาชาวต่างชาติ
       การดำเนินโครงการครั้งนี้มีโดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 69 คน ประกอบด้วยนักศึกษาจีน 50 คน นักศึกษากัมพูชา 3 คน นักศึกษาเวียดนาม 2 คน นักศึกษาแลกเปลี่ยนอินโดนีเซีย 4 คน และนักศึกษาไทยที่ช่วยจัดกิจกรรม 10 คน