- Scholarships Aboard, ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาแลกเปลี่ยน ม.ราชภัฏโคราช เดินหน้าฝึกประสบการณ์สอน ที่ประเทศอินโดนีเซีย

       นักศึกษาแลกเปลี่ยนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครูเพื่อสังเกตการสอนและทดลองสอนในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEA-Teacher Project) จากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและสาขาคณิตศาสตร์ จำนวนทั้งสิ้น 8 คน ที่เดินทางไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ มหาวิทยาลัยทาดูลาโกะ (Tadulako University: UNTAD) จำนวน 4 คน และ Universitas PGRI Semarang (UPGRIS) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย จำนวน 4 คน เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น จากนั้นได้เข้าร่วมกิจกรรมและฝึกประสบการณ์วิชาชีพร่วมกับนักศึกษาและอาจารย์อย่างต่อเนื่อง
       โครงการดังกล่าวนี้จะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในด้านการเสริมสร้างศักยภาพให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถด้านการสอนภาษาอังกฤษ และเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้เรียนรู้การปรับตัว ด้านภาษาและวัฒนธรรมที่แตกต่างระกว่างประเทศประชาคมอาเซียน และเตรียมความพร้อมสำหรับการสอนระดับนานาชาติ นอกจากนั้นยังเป็นการเพิ่มโอกาสในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งอาจนำไปสู่การริเริ่มดำเนินความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันในอนาคต