- Liaison, NRRU Young Ambassador, Scholarships Aboard, ข่าวกิจกรรม

กองวิเทศสัมพันธ์ นำทีมนักศึกษายุวทูต ม.ราชภัฏโคราช ดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนร่วมกับนักศึกษาเวียดนาม

       กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี นำนักศึกษายุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมร่วมกับอาจารย์และนักศึกษาจาก Hue University of Sciences (HUSC) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ 21 – 26 สิงหาคม 2566 ซึ่งในวันแรกได้มีพิธีเปิดโครงการ โดยได้รับเกียรติจาก Dr. Tran Thi Phuong An รองหัวหน้าสำนักงานวิทยาศาสตร์-เทคโนโลยีและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ได้กล่าวต้อนรับและมอบของที่ระลึก พร้อมด้วย Ms. Thai Nhat Truong รองหัวหน้าสำนักงานการศึกษาระดับปริญญาตรีและกิจการนักศึกษา Mr. Nguyen Phong Canh เลขาธิการสมาพันธ์เยาวชนมหาวิทยาลัย Mr. Nguyen Hoang Linh อาจารย์ประจำสาขาวิชาบูรพคดีศึกษา และ Ms. Thach Ha บุคลากรสำนักงานวิทยาศาสตร์-เทคโนโลยีและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีเปิดและดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยน
       ตลอดระยะเวลาของโครงการ นักศึกษายุวทูตจะได้ดำเนินกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น กิจกรรมแลกเปลี่ยนร่วมกันระหว่างนักศึกษาไทยกับนักศึกษาเวียดนาม กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาและประวัติศาสตร์ของประเทศเวียดนาม กิจกรรมการแลกเปลี่ยนด้านการแสดง และเยี่ยมชมสถานที่สำคัญต่างๆ ของประเทศเวียดนาม ซึ่งนักศึกษาจะได้รับประสบการณ์ และความรู้จากการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม รวมทั้งได้รับมิตรภาพใหม่ๆ จากการเข้าร่วมโครงการนี้