- James Cook University, Liaison, ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาแลกเปลี่ยนออสเตรเลีย เรียนรู้วิถีชุมชนร่วมกับชาวบ้าน

       วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 กองวิเทศสัมพันธ์ นำนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก James Cook University (JCU) เครือรัฐออสเตรเลีย และนักศึกษายุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ฝึกทักษะเรียนรู้การเกี่ยวข้าวตามวิถีชุมชน เพื่อเรียนรู้การทำงานร่วมกัน และเป็นการเรียนรู้ประเพณี วัฒนธรรมการทำนาตามวิถีชุมชนของคนไทย หลังจากนั้นได้เดินเท้าเพื่อสำรวจปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ที่เกี่ยวข้องต่อแหล่งโบราณคดีภายในพื้นที่หมู่บ้านโนนวัด       การดำเนินกิจกรรมของนักศึกษาแลกเปลี่ยนฯ ในช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษา ณ โรงเรียนบ้านมะรุม…

Read More