- ข่าวกิจกรรม

ราชภัฏโคราช สอบสัมภาษณ์นักเรียนทุนพระราชทานฯ ราชอาณาจักรกัมพูชา ประจำปีการศึกษา 2566

       เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565 คณาจารย์จากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และบุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ดำเนินการสัมภาษณ์นักเรียนทุนพระราชทาน ตามโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 จากสถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meetings       ทั้งนี้ มีนักเรียนที่ผ่านการสอบข้อเขียน ซึ่งจัดโดยคณะคัดเลือกนักเรียนทุนพระราชทานฯ…

Read More

- NRRU Young Ambassador, ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รุ่นที่ 14

โครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาWe are NRRU Young Ambassadors 2023 มาร่วมพัฒนาทักษะเพื่อเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยในกิจกรรมต่างๆ การเป็นอาสาสมัครล่าม ผู้แปลภาษา การต้อนรับแขกผู้มาเยือน ในระดับชาติ และนานาชาติกับพวกเรา Empower NRRU students’ to develop language and leadership…

Read More

- ข่าวกิจกรรม

รองอธิการบดีร่วมหารือจัดการเรียนสอนให้นักศึกษาสัญชาติจีน เพื่อมาศึกษาที่ราชภัฏโคราช

       วันที่ 13 ธันวาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย กิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ และนางสาวดลยา เพ็ชรดี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ หารือร่วมกับ Mr.Henri Zhang และคณะ เกี่ยวกับรูปแบบการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอกสำหรับนักศึกษาชาวจีน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

- James Cook University, Liaison, ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากออสเตรเลีย (JCU) นำเสนอมุมมองและประสบการณ์ที่ได้รับ ก่อนเดินทางกลับ

       เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565 นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก James Cook University (JCU) เครือรัฐออสเตรเลีย และนักศึกษาผู้ปฎิบัติหน้าที่ล่ามแปลภาษา นำเสนอมุมมองและประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนด้านภาษาและวัฒนธรรม และฝึกประสบการณ์ด้านการบริการชุมชน ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2565…

Read More

- James Cook University, Liaison, ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาแลกเปลี่ยน JCU ศึกษาดูงานหน่วยงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมในจังหวัดนครราชสีมา

       เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565 กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี นำนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก James Cook University (JCU) เครือรัฐออสเตรเลีย และนักศึกษาผู้ปฎิบัติหน้าที่ล่ามแปลภาษา เดินทางเข้าศึกษาดูงานหน่วยงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมในจังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน อำเภอเมืองนครราชสีมา (วัดอิสาน) สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน…

Read More