- James Cook University, Liaison, ข่าวกิจกรรม

ราชภัฏโคราชต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก James Cook University (JCU) เครือรัฐออสเตรเลีย

       วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราภัฏนครราชสีมา ดำเนินโครงการรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก James Cook University (JCU) เครือรัฐออสเตรเลีย ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 21 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 10 ธันวาคม…

Read More