- James Cook University, Liaison, ข่าวกิจกรรม

ราชภัฏโคราชต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก James Cook University (JCU) เครือรัฐออสเตรเลีย

       วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราภัฏนครราชสีมา ดำเนินโครงการรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก James Cook University (JCU) เครือรัฐออสเตรเลีย ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 21 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2565 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรม ณ ห้องโรงละครเล็ก สำนักศิลปะและวัฒนธรรม โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและกล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย กิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ ผู้บริหารและคณาจารย์จากหน่วยงานต่างๆ ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการดังกล่าว

       การดำเนินโครงการครั้งนี้มีอาจารย์และนักศึกษาจาก JCU สาขาโบราณคดีและสาขาสังคมสงเคราะห์ จำนวน 19 คน และนักศึกษาแพทย์ จำนวน 4 คน เดินทางมาร่วมโครงการแลกเปลี่ยนฯ โดยหลังจากเสร็จสิ้นพิธีเปิดโครงการฯ ได้เริ่มการอบรมเรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศไทยและจังหวัดนครราชสีมา โดยอาจารย์พิศิษฐ์ พวงมลิวัลย์ ให้เกียรติเป็นวิทยากร การศึกษาเรียนรู้พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา เรือนโคราช และเดินทางเยี่ยมชมสถานที่สำคัญของจังหวัดนครราชสีมา (City Tour) ได้แก่ อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี วัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร และวัดศาลาลอย ซึ่งนักศึกษาแลกเปลี่ยนจะได้รับความรู้เกี่ยวกับจังหวัดนครราชสีมามากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาศักยภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในด้านการต้อนรับและดูแลชาวต่างชาติอีกด้วย