- ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครทุน Ernst Mach-Grant-Asea-Uninet จากรัฐบาลออสเตรีย ประจำปี 2566

       ด้วยรัฐบาลออสเตรียประสงค์จะมอบทุน Ernst Mach-Grant-Asea-Uninet ประจำปี 2566 ภายใต้เครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในทวีปยุโรปกับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEA-UNINET) ให้แก่นักศึกษา บุคลากรสถาบันอุดมศึกษา และบุคคลทั่วไปของประเทศไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เวียดนาม และฟิลิปปินส์ เพื่อไปศึกษา/ฝึกอบรม/ทำวิจัย ณ สถาบันอุดมศึกษาออสเตรียที่เป็นสมาชิกเครือข่าย ASEA-UNINET ในสาขาต่างๆ ได้แก่ Natural Sciences, Technical Sciences, Human Medicine, Health Sciences, Agricultural Sciences, Social Sciences, Humanities and Arts โดยมีรายละเอียดดังนี้

      1. ทุนศึกษาระดับปริญญาเอก (PhD Grant) ระยะเวลา 36 เดือน สำหรับบุคคลทั่วไป
      2. ทุนวิจัยหลังปริญญาเอก (Postdoc Grant) ระยะเวลา 3-9 เดือน สำหรับคณาจารย์และนักวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาไทยที่เป็นสมาชิกเครือข่าย ASEA-UNINET รวมถึง ASEA-UNINET candidate member
      3. ทุนฝึกอบรมดนตรี (Music Practice Grant) ระยะเวลา 9 เดือน สำหรับนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือโทและบุคคลทั่วไปที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโท สาขาดนตรีคลาสสิก การขับร้อง การประพันธ์เพลง และการอำนวยเพลง ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่สนใจสมัครทุนฝึกอบรมดนตรี กรุณาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่: https://bit.ly/3DCHwjn และดำเนินการสมัครพร้อมทั้งส่งผลงานการแสดงทางดนตรีได้ที่เว็บไซต์: www.scholarships.at ภายในวันที่ 15 มกราคม 2566 เพื่อสอบสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์ตามกระบวนการที่ระบุไว้ในประกาศ Ernst Mach-Grant-Asea-Uninet for Music Practice ต่อไป

สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและกำหนดการการสมัครทุนได้ที่เว็บไซต์
     ► https://grants.at/en
     ► https://asea-uninet.org/scholarships-grants/ernst-mach-grant-emg/

และยื่นใบสมัครทางเว็บไซต์ www.scholarships.at โดยมีกำหนดปิดรับสมัครในวันที่ 15 มีนาคม 2566