- James Cook University, Liaison, ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาแลกเปลี่ยน JCU ลงพื้นที่เรียนรู้วิถีชุมชุนและแหล่งเรียนรู้ทางโบราณคดี

       วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 กองวิเทศสัมพันธ์ นำอาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก James Cook University (JCU) เครือรัฐออสเตรเลีย ร่วมกิจกรรมเรียนรู้วิถีชุมชุนและแหล่งเรียนรู้ทางโบราณคดี ณ บ้านโนนวัด อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2565 ซึ่งตลอดระยะเวลาทั้ง 4 วันนี้ นักศึกษาแลกเปลี่ยนจะต้องพำนักอาศัยและดำเนินชีวิตร่วมกับชาวบ้านในชุมชน (Home Stay) อีกทั้งจะต้องดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อช่วยเหลือชุมชน และศึกษาเรียนรู้ข้อมูลทางโบราณคดีจากสถานที่จริง