- James Cook University, ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาแลกเปลี่ยนออสเตรเลียศึกษาดูงาน พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

       วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 บุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ นำอาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก James Cook University (JCU) เครือรัฐออสเตรเลีย จำนวน 23 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดปทุมธานี โดยได้รับเกียรติจากคุณสำเภาว์ งามเชย รองผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์ฯ ให้การต้อนรับ และคุณนลิณี กังศิริกุล เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้
       การศึกษาดูงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนได้เรียนรู้พระอัจฉริยภาพ พระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย ด้านการเกษตร เศรษฐกิจพอเพียง และวิถีชีวิตของคนไทย