- James Cook University, Liaison, ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาแลกเปลี่ยนออสเตรเลีย เรียนรู้วิถีชุมชนร่วมกับชาวบ้าน

       วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 กองวิเทศสัมพันธ์ นำนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก James Cook University (JCU) เครือรัฐออสเตรเลีย และนักศึกษายุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ฝึกทักษะเรียนรู้การเกี่ยวข้าวตามวิถีชุมชน เพื่อเรียนรู้การทำงานร่วมกัน และเป็นการเรียนรู้ประเพณี วัฒนธรรมการทำนาตามวิถีชุมชนของคนไทย หลังจากนั้นได้เดินเท้าเพื่อสำรวจปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ที่เกี่ยวข้องต่อแหล่งโบราณคดีภายในพื้นที่หมู่บ้านโนนวัด       การดำเนินกิจกรรมของนักศึกษาแลกเปลี่ยนฯ ในช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษา ณ โรงเรียนบ้านมะรุม…

Read More

- James Cook University, Liaison, ข่าวกิจกรรม

กองวิเทศสัมพันธ์ นำนักศึกษาแลกเปลี่ยนออสเตรเลีย ร่วมกิจกรรมเรียนรู้เมืองโคราช

       เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 บุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ นำอาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก James Cook University (JCU) เครือรัฐออสเตรเลีย จำนวน 23 คน พร้อมทั้งนักศึกษาผู้ปฎิบัติหน้าที่ล่ามแปลภาษา ดำเนินกิจกรรมเยี่ยมชมสถานที่สำคัญต่างๆ ของจังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ 1. ชุมชนเครื่องปั้นดินเผาบ้านด่านเกวียน…

Read More

- James Cook University, Liaison, ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาแลกเปลี่ยน JCU ลงพื้นที่เรียนรู้วิถีชุมชุนและแหล่งเรียนรู้ทางโบราณคดี

       วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 กองวิเทศสัมพันธ์ นำอาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก James Cook University (JCU) เครือรัฐออสเตรเลีย ร่วมกิจกรรมเรียนรู้วิถีชุมชุนและแหล่งเรียนรู้ทางโบราณคดี ณ บ้านโนนวัด อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน –…

Read More

- James Cook University, Liaison, ข่าวกิจกรรม

กองวิเทศสัมพันธ์จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทย ให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากออสเตรเลีย

       วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ดำเนินกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวัฒนธรรมไทยให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก James Cook University (JCU) เครือรัฐออสเตรเลีย ณ ห้องกิจกรรมชั้น 3 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งในกิจกรรมนักศึกษาแลกเปลี่ยนฯ ได้เรียนรู้ภาษาไทยเบื้องต้นจากนักศึกษาล่ามแปลภาษาและนักศึกษายุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรียนรู้วิธีการทำขนมไทย (ขนมครก)…

Read More

- James Cook University, Liaison, ข่าวกิจกรรม

ราชภัฏโคราชต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก James Cook University (JCU) เครือรัฐออสเตรเลีย

       วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราภัฏนครราชสีมา ดำเนินโครงการรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก James Cook University (JCU) เครือรัฐออสเตรเลีย ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 21 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 10 ธันวาคม…

Read More