- ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครทุนแม่โขง-ล้านช้าง จากรัฐบาลจีน ประจำปี 2566

       ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้รับแจ้งจากกระทรวงการต่างประเทศว่าสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยเปิดรับข้อเสนอโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยโครงการที่จะได้รับการพิจารณาให้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจะต้องเป็นโครงการความร่วมมือระดับอนุภูมิภาคหรือระดับทวิภาคีที่ประเทศสมาชิกกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง (Mekong-Lancang Cooperation: MLC) ได้รับประโยชน์ ทั้งนี้ สาขาความร่วมมือที่ฝ่ายจีนให้ความสำคัญ ประกอบด้วย
► 1) การพัฒนากลไกความร่วมมือภายใต้กรอบ MLC
► 2) การฟื้นฟูเศรษฐกิจภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
► 3) การพัฒนาอย่างยั่งยืน
► 4) ความร่วมมือด้านสังคมและวัฒนธรรม
► 5) ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน

       ผู้ที่สนใจสามารถดำเนินการได้ ดังนี้
     1. ศึกษารายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเสนอโครงการได้ที่: tinyurl.com/2p8wt8n7
     2. ผู้ที่สนใจต้องกรอกข้อมูลแบบฟอร์มใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบ ผ่านคณะต้นสังกัด และให้คณะนำส่งมายังกองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ภายในวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565

       หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อนายจักรพงศ์ สุคนธพงศ์ หมายเลข โทรศัพท์ภายใน 1547 หรือติดต่อคุณอิสรีย์ โชติพุฒิพันธ์ ผู้ประสานงานของสำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษาฯ ได้ที่หมายเลข 08 2419 4291