- ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี พ.ศ. 2566 – 2567

       สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับรัฐบาลฝรั่งเศส เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส (Franco-Thai Cooperation Programme in Higher Education and Research/Franco-Thai Mobility Programme/ PHC SIAM) ประจำปี พ.ศ. 2566-2567        โดยผู้สนใจสามารถจัดทำข้อเสนอโครงการและเอกสารประกอบการสมัครจำนวน…

Read More

- ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครทุนแม่โขง-ล้านช้าง จากรัฐบาลจีน ประจำปี 2566

       ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้รับแจ้งจากกระทรวงการต่างประเทศว่าสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยเปิดรับข้อเสนอโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยโครงการที่จะได้รับการพิจารณาให้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจะต้องเป็นโครงการความร่วมมือระดับอนุภูมิภาคหรือระดับทวิภาคีที่ประเทศสมาชิกกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง (Mekong-Lancang Cooperation: MLC) ได้รับประโยชน์ ทั้งนี้ สาขาความร่วมมือที่ฝ่ายจีนให้ความสำคัญ ประกอบด้วย► 1) การพัฒนากลไกความร่วมมือภายใต้กรอบ MLC► 2) การฟื้นฟูเศรษฐกิจภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19► 3)…

Read More